Témy - Zajednolano.sk

Témy


Všeobecnou tematickou prioritou pre európsku spoluprácu v rámci štruktúrovaného dialógu v oblasti mládeže v termíne 1. januára 2016 až 31. júna 2017 je:

“Umožniť mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe – Pripravení pre život, pripravení do spoločnosti”.

V polovica roka 2016 vystriedalo Holandské predsedníctvo Slovenské. Od 1. januára 2017  predsedá Malta.

Táto téma je spoločnou prioritou, ktorá umožní zabezpečiť kontinuitu a konzistenciu práce v rámci troch Predsedníctiev rešpektujúc Pracovný plán EÚ pre mládež 2016 – 2018.

„Chceme, aby všetci mladí ľudia vyrástli ako aktívni, šťastní a sebavedomí občania, ktorí sa cítia doma v demokratickej, multikultúrnej, sociálne a ekonomicky inkluzívnej Európe. „

Táto téma bude skúmať, ako môžu byť všetci mladí ľudia vrátane tých, ktorí sú ohrození marginalizáciou, mladí ľudia v kategórii NEET (not in employment, not in education or training) mladí migranti a utečenci a mladí ľudia so psychickými problémami v oblasti ( občianstva, mediálnej a adigitálnej gramotnosti, kritického myslenia, interkultúrneho porozumenia) zapojení a podporení v rozvíjaní potrebných životných zručností.

 

Všeobecná politická priorita SR v oblasti školstva, mládeže a športu: ROZVOJ TALENTU

Špecifická priorita v oblasti mládeže: SK PRES 2016-

Slovensko bude klásť dôraz na:

  • význam odhaľovania a rozvíjania nadania a kreativity ML prostredníctvom atraktívnych prístupov v PSM, ktorá by mala reagovať na ich aktuálne problémy a potreby a splniť ich očakávania;
  • atraktívne vzdelávacie prostredie v práci s mládežou prispieva k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a ich zručností potrebných pre život v neustále sa meniacom prostredí..

 

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.