Vyhlásenie súťaže Euroscola 2015 - Zajednolano.sk

Vyhlásenie súťaže Euroscola 2015


Súťaž pre študentov - zaži pracovný deň EUROSCOLA v Štrasburgu!

Program Euroscola je určený študentom stredných škôl vo veku 16 až 18 rokov z členských krajín Európskej únie. Program funguje od roku 1990 a v súčasnosti sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu ročne zúčastňuje asi 10 000 mladých ľudí z Európy.

Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si na jeden deň prácu europoslancov v Európskom parlamente v Štrasburgu. Počas pracovného dňa účastníci využívajú svoje jazykové znalosti na dorozumenie sa so svojimi partnermi z členských krajín Európskej únie, pretože svoje názory prezentujú v anglickom alebo francúzskom jazyku.

Komu je súťaž určená?

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky stredné školy na Slovensku. Súťaž je určená študentom vo veku 16-18 rokov (škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16-18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka).

UPOZORNENIE: Školy, ktoré sa zúčastnili pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2014, sa môžu zapojiť do súťaže, ale nebudú sa môcť zúčastniť pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2015.

Trvanie súťaže:

od 2. septembra 2014 do 19. novembra 2014

Ako sa zapojiť do súťaže:

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, ktorú môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu. (Pripomíname, že niektoré politiky sú vo výlučných kompetenciách členských štátov☺.)

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné.. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod.

Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu (dokumentáciu je potrebné dodať v tlačenej podobe, nie na CD/DVD.) Správa má obsahovať aspoň program, správu o diskusii, závery a prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu vyhotoviť aj študenti, ale je potrebné, aby bola podpísaná aj pedagógom.

Odporúčame, aby z dokumentácie bolo možné zistiť odpovede na nasledujúce otázky, ktoré potom hodnotiacej komisii umožnia lepšie posúdiť jednotlivé prihlášky a aktivity:

1. Koľko študentov má škola, koľko ich bolo oboznámených s podujatím, koľko sa aktívne zúčastnilo prípravy podujatia a koľkí sa zúčastnili konkrétnej aktivity?

2. Koho ste pozvali na podujatie z iných inštitúcii, napr. hosť z regionálnej samosprávy, poslanec EP alebo NR SR a pod.?

3. Zhodnoťte prínos podujatia pre školu a jej okolie – zhrňte názory študentov a pedagógov, oslovených účastníkov. Ak viete odhadnúť uveďte počet informovaných ľudí, počet aktívne zapojených účastníkov, a pod. Priniesli závery z podujatia nové myšlienky, resp. nové pohľady na tému?

4. Informovali ste o podujatí okolie školy, napr. miestne inštitúcie, noviny, televíziu? Akú reklamu ste robili podujatiu?

5. Aká bola spätná väzba? (napr. následný vedomostný test, hodnotiaci dotazník, slohová práca, …) ?

Správa môže byť doplnená aj o grafickú dokumentáciu a ďalšie materiály, ktoré majú ilustrovať atmosféru aktivity. Odporúčame priložiť niekoľko vytlačených fotografií, (nie však CD alebo DVD – nie je v silách hodnotiacej komisie dôsledne prezrieť všetky fotografie a videozáznamy).

Vypracovanú dokumentáciu zašlite spolu s vyplneným formulárom prihlášky (pod textom) a kópiou zriaďovacej listiny školy do konca trvania súťaže (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na adresu:

Európsky parlament
Informačná kancelária na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava

Náklady vzniknuté pri príprave a realizácii podujatia, ako aj iné náklady spojené s predkladaním prihlášky do súťaže nesú uchádzači a nemôžu byť Európskym parlamentom preplatené.

Okruhy možných tém:

Európska únia – to sme my tu a teraz
EÚ/EP a digitálna agenda
Čo/Koľko by nás stálo, keby nebola vznikla Európska únia?
Nízka účasť vo voľbách do EP na Slovensku
Európsky rok rozvoja 2015
Nie je potrebné striktne spracovať uvedené témy. Škola si môže vybrať a spracovať aj inú tému. Musí sa však týkať oblastí, ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu alebo ich môže Európsky parlament svojím rozhodovaním ovplyvniť.

Kto vyhrá účasť na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu:

Po stanovení termínov škôl na pracovných dňoch v Štrasburgu sú kontaktné informácie poskytnuté organizátorom pracovného dňa (zamestnanci EP Štrasburg), ktorí potom priamo kontaktujú jednotlivé školy a informujú ich o podrobnostiach programu a pod. Preto je dôležité Prihlášku vyplniť čitateľne a s kontaktom na príslušného pedagóga.

Výber účastníkov:

Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej školy skupina maximálne 24 študentov a 2 pedagógov.
Škola vyberie 24 účastníkov na základe testov poskytnutých Informačnou kanceláriou EP spomedzi študentov, ktorí sa zúčastnili podujatia a sú podpísaní na prezenčnej listine. Testy sú v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku a obsahujú otázky o Európskej únii, Európskom parlamente a iných inštitúciách EÚ.

Škola si sama zabezpečí dopravu a ubytovanie:

Škola si dopravu, ubytovanie aj iné cestovné náležitosti zabezpečuje sama. V deň svojej návštevy v Štrasburgu škola dostane priamo v Európskom parlamente paušálny finančný príspevok na úhradu nákladov na cestu a ubytovanie, pričom výška príspevku na osobu závisí od vzdialenosti školy od Štrasburgu a je určená Európskym parlamentom. Z tohto príspevku si škola uhradí svoje náklady.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku škole nezabezpečí ani nefinancuje dopravu do Štrasburgu, ani ubytovanie, rovnako ani iné cestovné náležitosti (napr. poistenie).

Všetky potrebné informácie a dokumenty k súťaži nájdete na stránke Európskeho parlamentu na Slovensku.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.