O projekte - Zajednolano.sk

O projekte


Projekt “Za jedno lano” je realizovaný v rámci programu Európskej komisie – Erasmus+, KA 3 – Podpora reformy politík.

Pre súčasnú dobu je príznačný nízky záujem mládeže o zapájanie sa do riešenia rôznych otázok, hoci sa ich priamo dotýkajú. Na druhej strane aj tvorcovia politiky majú minimum priestoru na komunikáciu s mladými ľuďmi ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám.

„Podpora dialógu mládeže a politikov – štruktúrovaný dialóg“

Projekt “Za jedno lano” je zameraný na zvýšenie záujmu mládeže o aktívnu účasť v tvorbe miestnych, regionálnych aj Európskych politík voči mládeži a o posilnenie hlasu mladých ľudí v týchto procesoch. Zároveň je cieľom vytvoriť funkčný systém pravidelného dialógu medzi zainteresovanými skupinami so zámerom spoločnej tvorby opatrení „šitých na mieru“ podľa potrieb mládeže.

Posilnenie postavenia mládeže

Ciele projektu:

Hlavný cieľ projektu: vytvárať priestor a podmienky pre dialóg mladých ľudí a dospelých s kompetenciami ovplyvňovať rozhodovanie o mládeži, na lokálnej, národnej i európskej úrovni, s tým, že ich názory budú vypočuté, akceptované a seriózne zvážené.

Čiastkové ciele:

  1. Odovzdávanie zručností a zvyšovanie kompetencií v oblasti komunikácie a mládežníckej politiky mladým lídrom – dobrovoľníkom projektu prostredníctvom školení a ďalších stretnutí a osobnej podpory zo strany projektového tímu.
  2. Priame zapájanie mladých ľudí do rozhodovacích procesov – prostredníctvom diskusných stretnutí s dôležitými dospelými, kompetentnými ovplyvňovať mládežnícku politiku na lokálnej úrovni, prostredníctvom online nástrojov využívaných v projekte, prostredníctvom priameho zapojenia sa do projektu – ako dobrovoľníci.
  3. Posilňovanie a podpora spolupráce jednotlivých mládežníckych organizácií za účelom skvalitnenia práce s mládežou – vytváranie priestoru pre spoluprácu, zároveň podpora spolupráce mládežníckych organizácií tretieho sektora a škôl a školských zariadení – na základe spolupráce – následná mediálna podpora prostredníctvom online nástrojov.
  4. Posilňovanie medzirezortnej spolupráce: zapájanie zástupcov jednotlivých inštitúcií, organizácií do projektových aktivít a následná spolupráca pri riešení problémov, návrhov zo strany mladých ľudí.
  5. Na základe získaných dát, informácií, návrhov, pripomienok z offline aktivít vypracovanie odporúčaní ďalšej práce s mládežou pre využitie v lokálnych politikách mládeže, s dôrazom na spoluprácu samosprávy, mládežníckych organizácií a škôl a školských zariadení
  6. Záverečný workshop zameraný na odovzdanie výstupov z celého obdobia a zároveň na spoločnú tvorbu opatrení, následne na vytvorenie návrhu akčného plánu implementácie do lokálnej a národnej politiky mládeže, s odporúčaním pre EÚ úroveň.

IV. cyklus ŠD (júl 2014 až december 2015) sa niesol v znamení priority – posilnenie postavenia mládeže, so zameraním na prístup mladých ľudí k ich právam a politickú participáciu mladých ľudí. (Štruktúrovaný dialóg presne kopíruje priebeh  spoločného trojpredsedníctva Európských štátov v Rade EÚ, jednotlivé cykly Štruktúrovaného dialógu trvajú 18 mesiacov).

Od 1. januára 2016, kedy sa predsedníctva v Rade EÚ chopilo Holandsko, prebieha piaty cyklus Štruktúrovaného dialógu, ktorý sa momentálne končí Maltským predsedníctvom (30. júna 2017).

Nosnou témou V. cyklu je

„Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európe – pripravení na život, pripravení na spoločnosť“.

1. Lokálne stretnutia mládeže a tvorcov politík (ktoré sú hlavnými aktivitami projektu, sme v roku 2016 realizovali už pod hlavičkou projektu

“Zmeň seba – zmeníš svet”,

Prebiehajú na úrovni miest, regiónov a na národnej úrovni.

Nazývame ich: “Vyjadri sa!”. V tomto projektovom období pokračujeme v realizácii offline konzultácií prostredníctvom 2 dňových diskusných stretnutí, kde dostávajú mladí ľudia priestor diskutovať s “dôležitými dospelými” a priamo sa zapojiť do aktívneho občianskeho života. Priebeh: Prvý deň  sa zoznámime navzájom. Potom sa mladí ľudia oboznámia s problematikou mládežníckej politiky ako takej, štruktúrovaným dialógom v kontexte lokálnej, národnej a EÚ politiky mládeže. Život v jednom meste umožňuje všetkým mladým účastníkom pozrieť sa na to, čo v meste z ich pohľadu funguje a čo by sa mohlo zlepšiť. Pracujú v skupinách s facilitáciou členov tímu, rozdelení podľa jednotlivých tematických oblastí Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020. Výsledkom prvého dňa je návrh opatrení, ktorými by mladí ľudia riešili spomínané problémy. 2.deň: Príprava prezentácie pre “dôležitých dospelých”.  Nasleduje samotná diskusia a následne nastavenie ďalšej spolupráce oboch skupín, pričom v každom meste/obci hľadáme kontaktnú organizáciu, ktorá je schopná a ochotná zabezpečiť follow up aktivity.

2. Výstupy z týchto stretnutí sú vždy zozbierané, vyhodnotené a prezentované na spoločnom záverečnom seminári, zároveň sú navrhnuté opatrenia, a tiež spôsob sledovania ich implementácie v praxi.

3. Akreditované vzdelávanie pre mladých ľudí:

Štartér – školenie pre budúcich ambasádorov projektu s možnosťou získania osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR, trvanie – 3 dni.

Cieľ: mladí ambasádori získajú informácie a základné kompetencie k aktívnej účasti v projekte tak, aby mohli byť súčasťou realizačného tímu a mohli participovať na jednotlivých aktivitách, ako aj prezentovať hlavnú myšlienku a víziu projektu rôznym cieľovým skupinám.

4. Online prieskum: online konzultácie sa týkajú práce s mládežou.  Obsah je vždy prispôsobený aktuálnej téme cyklu štruktúrovaného dialógu, ktorá je daná predsedníckym triom.  Výstupy z online prieskumu sú  súčasťou podkladov pri tvorbe odporúčaní smerom k národnej a EÚ politike mládeže. Metódou prieskumu je dotazník distribuovaný prostredníctvom online nástrojov.

5. Ďalšie dovzdelávacie aktivity pre vyškolených ambasádorov (podľa tém, ktoré si sami zvolia)

Súčasťou procesu je vysielanie reprezentantov mládeže na Európsku mládežnícku konferenciu, analýza a zapracovanie odporúčaní z jednotlivých kôl dialógu do národných, regionálnych a miestnych politík.

*** Európsky rozmer aktivít ŠD zároveň zabezpečuje RMS. Viac info o aktivitách tu: http://strukturovanydialog.sk/

Cieľové skupiny:

“Dôležití mladí” – Mladí ľudia 13 – 22. Bez ohľadu na to, či navštevujú školu, pracujú, prípadne sú evidovaní/neevidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Sú oslovení na základe už existujúcich kontaktov s organizáciami, školami, školskými zariadeniami pôsobiacimi v kraji, ako aj prostredníctvom online nástrojov (soc. siete, webové portály a iné)

“Dôležití dospelí” – úradníci, poslanci MsZ, pedagógovia, pracovníci s mládežou, zamestnanci inštitúcií a iní, ktorí majú v kompetencii mládež informovať o ich právach a povinnostiach v oblasti participácie a tiež rozhodovať o ich postavení v spoločnosti prijímaním rozhodnutí – pozývaní na základe ich kompetencií v jednotlivých lokalitách, regiónoch

 

Odborníci: pracovníci s mládežou – v neformálnom vzdelávaní, zabezpečujúci priebeh projektových aktivít, pracujúci na tvorbe výstupov, zabezpečujúci “follow up” aktivity v regióne – pozývaní a oslovovaní na základe ich kompetencií a tiež pôsobnosti v konkrétnej lokalite, regióne.

Mladí dobrovoľníci: do projektu majú možnosť sa zapojiť 1. počas/po diskusnom stretnutí, ktoré prebehne v ich meste/obci a problematika ich osloví, 2. na základe výzvy a absolvovanom úvodnom školení Štartér, 3. na základe vlastnej iniciatívy (informácie o projekte a činnosti dobrovoľníkov – ambasádorov sú zverejnené na niekoľkých dostupných miestach(napr. www.zajednolano.sk)

Títo zároveň vystupujú v pozícii mladých lídrov, nakoľko po osvojení si kompetencií v projektovej problematike priamo vedú skupinky mladých ľudí vo svojom okolí, “žhavia” ďalších mladých ľudí smerom k aktívnemu občianstvu (peer aktivity) a samo sa aktívne zapájajú do rozhodovacích procesov a vecí verejných . Zároveň aktívne spolupracujú pri realizácii projektových aktivít.

Projektový tím: zložený z pracovníkov s mládežou, lektorov a mladých dobrovoľníkov, k spolupráci sú prizývaní aktívni pracovníci s mládežou z organizácií, ktorí pracujú, alebo v minulosti pracovali na aktivitách štruktúrovaného dialógu, ako aj skúsení školitelia, schopní odovzdať potrebné zručnosti, až kompetencie jednotlivým cieľovým skupinám.

Aby jednotlivé odporúčania, ktoré adresujú mladí ľudia politikom a ľuďom, ku ktorým prejavili dôveru neskončili niekde na stole úradníkov, zároveň je našou snahou posilnenie a koordinácia medzirezortnej a medzisektorovej spolupráce, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom realizácie projektu: “Hovorme viac” a ktorý vznikol ako nadstavba štruktúrovaného dialógu.

Od 1. januára 2017 budeme pokračovať v jednotlivých aktivitách  (lokálnych stretnutiach mládeže a vzdelávacích aktivitách pre ambasádorov a dôležitých dospelých) už pod hlavičkou projektu:

” Participácia nie je cudzie slovo.”

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.