Kontakt - Zajednolano.sk

Kontakt


Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg v SR má 5 členov.

 

Členmi NPS pre ŠD sú zástupcovia nasledovných právnických osôb (podľa Štatútu NPS):

  1. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (reprezentované Odborom mládeže)

          www.minedu.sk

 

  1. Iuventa – Slovenský inštitút mládeže (vrátane Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Eurodesk Slovensko)

          www.iuventa.sk

 

  1. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

          www.zipcem.sk

 

  1. Rada mládeže Slovenska- koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre ŠD

         www.mladez.sk

 

 

  1. Asociácia krajských rád mládeže

         www.akram.sk

 

  1. Študentská rada vysokých škôl

           www.srvs.sk

 

Kontakty ZIPCeM: 

 

Mgr. Elena Valenteje, ZIPCeM

E-mail: evalenteje@zipcem.sk

Tel: +421 908 715388

 

Juliana Martinková, ZIPCeM

Sekretariát

E-mail: sekretariat@zipcem.sk

Tel: +421 918 763233

 

Mgr. Lucia Macaláková, ZIPCeM

Koordinátoka aktivít

E-mail: lucia@zipcem.sk

Tel: +421 911 183383

 

Ing. Zuzana Valenteje, ZIPCeM

Propagácia projektových aktivít

E-mail: zuzana@zipcem.sk

Tel: +421 902 555403

 

Mária Kullová, ZIPCeM

Koordinátorka dobrovoľníkov – ambasádorov projektu

E-mail: mariakullova@centrum.sk

 

 

Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.