Že sa to dá... v Dunajskej Strede. - Zajednolano.sk

Že sa to dá… v Dunajskej Strede.


V Dunajskej Strede sa to dá!

Ako žijú mladí ľudia v Dunajskej Strede? Čo sa im tam páči a naopak, čo by radi zmenili? Ako by to zmenili? Čo im tam chýba? Tieto a ďalšie podobné otázky sme kládli študentom troch stredných škôl (Športové gymnázium, Stredná odborná škola a Stredná zdravotná škola) v rámci ďalšieho zo série diskusných stretnutí „Vyjadri sa!“ v projekte Za jedno lano- Mladí môžu meniť politiku.

Národná pracovná skupina opäť zastúpená Iuventou- Jankou Mihálikovou, AKRAMom- Tiborom Iróm, JEFom- Táničkou Petrikovičovou a samozrejme ZIPCeMom Julianou Martinkovou a Zuzanou Valenteje spolu s 21 mladými ľuďmi v popoludňajších hodinách odštartovala štruktúrovaný dialóg v priestoroch Municipal Real Estate v Dunajskej Strede. Potešili sme sa účasti zástupcu ďalšej organizácie CEP- Centrum pre európsku politiku- Michala Hamana, s ktorým máme záujem o spoluprácu a účasť na informačných stretnutiach k témam o Európskej Únii.

Pri prvej spoločnej aktivite, ktorej zámerom bolo, aby sa naši „dôležití mladí“ rozohriali, ale aj spoznali a spriatelili, sme vytvorili spoločnú reťaz z farebných papierových pásikov symbolizujúcu súdržnosť, jednotu a spoločnú snahu pri riešení problémov.
Následne sme mladým predstavili projekt „Za jedno lano“, jeho ciele a jednotlivé oblasti Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Vyzvali sme ich, aby si predstavili ideálny život vo svojom meste v budúcnosti, v roku 2045. Kreativita a ich nápaditosť tu zohrala hlavnú rolu a my sme počúvali myšlienky o takmer dokonalom svete bez nezamestnaných ľudí, kde každý človek má svoj domov, o svete, kde všetko má svoje miesto, každý dostáva zaslúžený plat, kde všetci ľudia prejavujú k sebe úctu a majú ochotu si navzájom pomáhať, o meste bez kriminality a bezpečnej doprave.

V nasledujúcom bloku sme vytvorili 4 skupinky po 5 ľudí a každá skupinka si vybrala dve témy Stratégie pre mládež, v rámci ktorej facilitátor smeroval diskusiu k návrhom konkrétnych riešení nepriaznivej situácie v meste Dunajská Streda. Niektoré témy boli „dôležitým mladým“ bližšie, iné menej blízke, s niektorými sa potrápili viac, s inými menej, ale nakoniec dospeli k týmto opatreniam:

1. Vzdelávanie

– v rámci voľného času otvoriť krúžky so zameraním na tvorbu filmu
– vo väčšej miere a väčšom rozsahu vyučovať slovenský jazyk
– vyučovať predmety, ktoré budú pre nich užitočné a zaujímajú sa o ne, predísť takto „bifľovaniu“
– kreditný systém aj na SŠ
– viac študijných odborov v maďarčine
– slovenské jazykové centrum pre maďarských študentov
– grantový program na podporu amatérskej mládežníckej kultúry v oblasti hudba, film, tanec, móda
– partnerstvo – učitelia a žiaci
– Náuka o spoločnosti – na aktuálne témy

2. Zamestnanosť
– spolupracovať s UPSVaR a vytvoriť nástenku o pracovných príležitostiach a študentských brigádách, oslovovať podnikateľov
– kariérové poradenstvo na školách, psychológ + sociálny pracovník = služba pre školy
– Burza práce – Job tasting, info o uplatnení absolventov v praxi

3. Tvorivosť a podnikavosť
– možnosť odbornej praxe vo firmách počas školy
– mentoring pre mladých podnikateľov
– inkubátor pre začínajúcich podnikateľov

4. Zdravie a zdravý životný štýl- viac zelených plôch
– lepšie vybavené budovy a priestory zdravotníctva
– kvalitné potraviny v jedálni, napr. „z dvora“
– telocvične a športoviská, otvoriť do neskorších hodín – 23:00
– športoviská finančne dostupnejšie- na kartu
– recyklovanie

5. Dobrovoľníctvo
– vytvoriť komunitné centrum pre dobrovoľníctvo mládeže, klub – obývačku pre mladých

6. Participácia
– spolupráca žiackych školských rád a samosprávy
– olovrant s primátorom – streaming/mesačne
– mestské mládežnícke zastupiteľstvo
– web: www.mladivdunajskej.sk, www.dunajskastredapremladych.sk, link na FB
– stretnutia s europoslancami a eurokomisárom

7. Sociálna inklúzia
– festival maďarsko – slovenskej kultury mládeže

8. Mládež a svet
– prednášky o globálnych problémoch
– ekologické kampane, iniciatívy pre mladých- fairtrade, alternatívna doprava

V nadväznosti na navrhnuté opatrenia sme z nich určili najdôležitejšie a vybrali len tie, ktoré budú použité v diskusii s dôležitými dospelými.
Druhý deň nášho stretnutia sme začali opäť zaujímavou aktivitou: „pečenie pizze“, pri ktorej sme rozcvičili naše telá aj mysle a takto pripravení sme privítali medzi nami „dôležitých dospelých“. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zastupovala pani Timea Takács, za Centrum voľného času sa zúčastnila p. Stella Píverová, z Mestského úradu p. Timea Molnár a poslankyňa MsZ p. Tímea Feledi. Po tom, ako boli dôležití dospelí poučení o pravidlách diskusie s mladými ľuďmi, sa rozbehol dialóg v maďarskom jazyku, ktorý pre nás bol možno nezrozumiteľný, ale im umožnil ľahšie odprezentovať a vyjadriť svoj názor, predložiť svoj návrh na riešenie situácie a možno otvoril príležitosť pre zlepšenie ich života v meste. A na toto sme sa opýtali jednej z účastníčiek štruktúrovaného dialógu, Borbály Bondor, ako vníma ona diskusiu s dôležitými dospelými a aké sú jej postrehy a očakávania:

„Som veľmi štastná, že som sa mohla zúčastniť, bol to pre mňa obrovský zážitok. Pred príchodom politikov sme vytvorili skupiny a vybrali sme jednu alebo dve oblasti, o ktorých by sme sa chceli rozprávať s dôležitými dospelými. My sme mali oblasť vzdelávania a aktívne občianstvo. Prišli sme na to, že v meste je málo mimoškolských aktivít, ale pani Píverová, vedúca Cenra voľného času nám povedala, že príležitostí je veľa, len o nich nevieme a to je podľa mňa problém. Bolo by dobré, keby sme mali na hodinách slovenského jazyka slovenskú profesorku a za dobrý nápad považujem spoločné programy s inými strednými školami, napríklad ples.
Potom začal dialóg medzi politikmi a nami. Najprv sme niekoľkými slovami načrtli problémy. Mali sme nasledujúce postrehy: športové ihriská majú krátku otváraciu dobu, máme problémy so školskými kuchyňami, keď voláme na núdzové linky, často nevedia po maďarsky, nemáme sa odkiaľ dozvedieť o možnostiach dobrovoľníctva a brigád, žiaci zo zdravotnej školy povedali, že väčšina ľudí nevie dať prvú pomoc. Politici reagovali tým, že bohužial prvé dve opatrenia sú upravené zákonmi, ale na ostatné sme našli nejaké riešenie.
Mali sme nasledujúce nápady: 1. vedúca úradu úradu práce navrhla pomoc informovať o pracovných možnostiach, 2.žiaci zo zdravotnej školy navrhli prezentáciu na ostatných stredných školách o prvej pomoci 3. pani Takácsová mala dobrý nápad ako učiť slovenčinu: mohli by sme nadviazať kontakt s jednou slovenskou školou a organizovať spoločné programy 4. dohodli sme sa, že v budúcnosti vybudujeme kontakt medzi strednými školami v meste.
V dnešnej dobe máme dosť málo možností na vyjadrenie nášho názoru. V meste nie je také fórum, kde by mladí ľudia mohli diskutovať o problémoch nášho života. Ako veľa mladých ľudí, aj nás zaujíma politika, ostro vidíme problémy v spoločnosti, a hľadáme na to riešenie. Keď som našla túto možnosť na webe, bola som veľmi šťastná, že existuje takýto program pre študentov. Všetci máme iné názory na svet, a keď chceme spoznať našu spoločnosť, musíme si vypočuť všetky názory a tak je ľahšie nájsť riešenie na problémy spolu s inými študentmi, skúsenými vedúcimi a politikmi. Na toto bolo toto stretnutie dobré, bolo by fajn mať viac takých programov.“
Bori

Aby sme nehľadali len tie slabé stránky a nevideli mesto len z pohľadu kritika, v ďalšom bloku sme hovorili o pozitívnych veciach a o tom, s čím sú študenti v meste spokojní a čo sa im tu páči. Sem patrí napríklad kvalita Športového gymnázia, tradícia jarmoku, mestský park, pekná stanica, výlety v rámci školy, podpora futbalu a prepojenie ich školy s miestnou firmou.
Štruktúrovaný dialóg sme uzavreli podpismi mladých ľudí pod konkrétne opatrenia, na ktorých prisľúbili pomôcť, aby sme neostali len v rovine teoretizovania, ale mladí dali prísľub podstúpiť konkrétne kroky k uskutočneniu zmien.

Myslíme si, že tento projekt zohrá v meste Dunajská Streda veľkú úlohu pri naštartovaní zmien týkajúcich sa života mladých ľudí. Slovo sme odovzdali im, aby v spolupráci s dôležitými dospelými uskutočnili zmeny potrebné pre plnohodnotný a úspešný život. V tomto snažení ich chceme samozrejme podporovať a nabádať k aktivite a napríklad aj k vytvoreniu Komunitného centra. Toto sa podujal zastrešiť a mladým ľuďom pomôcť pán Tibor Iró z Asociácie krajských rád mládeže.
Záverečnou bodkou programu bol terč, ktorý mal určiť hodnotu a efektivitu diskusného stretnutia.
Tešíme sa záujmu mladej študentky Borbály Bondor, ktorá sa stala novou ambasádorkou projektu Za jedno lano a želáme jej veľa entuziazmu a chuti do práce s mládežou. Nech je aj jej snaha a následné aktivity dôkazom toho, že aj v Dunajskej Strede sa to dá….

Ďakujeme vedeniu mesta, konkrétne Mgr. Timei Molnár z Odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu Dunajská Streda, za nadštandardnú ochotu spolupracovať na našom projekte.

Určite si pozrite FOTOGALÉRIU zo stretnutia. :-)

A pridajte sa ku nám.

 

Zuzana Valenteje
propagácia aktivít projektu

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.