V Topoľčanoch sa diskutovalo o potrebách mladých ľudí | Zajednolano.sk

V Topoľčanoch sa diskutovalo o potrebách mladých ľudí


IMG_7310

23. – 24. októbra 2019 sa v topoľčianskom Informačnom centre mladých stretla skupina študentov a dobrovoľníkov Informačného centra mladých, ktorí dva dni venovali hľadaniu riešení, ako zlepšiť svoje mesto. Zišli sa tu študenti Gymnázia, Strednej zdravotníckej školy a Strednej drevárskej školy v Topoľčanoch.

Naše pozvanie do diskusie prijala pani JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta, pán Juraj Želiska, zástupca primátorky mesta, pán Mgr. Lukáš Grežďo, poslanec Mestského zastupiteľstva a pani PhDr. Vladimíra Matušíková, vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou mestského úradu v Topoľčanoch.

Mladí účastníci si pripravili dve prezentácie projektov, ktoré by chceli, s podporu mesta, v Topoľčanoch realizovať. Hostia sa k nim a možnostiam realizácie vyjadrili v diskusii.

1. Sezónne párty: mladým ľuďom v Topoľčanoch chýbajú podujatia, ktoré tu mali v minulosti vytvorenú tradíciu, no z rôznych dôvodov sa od ich organizácie ustúpilo. Jedným z dôvodov bolo aj nevhodné správanie mladých ľudí, ktorí tieto podujatia navštevovali. Pripravili si návrhy štyroch tematických párty pre každé ročné obdobie. Radi by sa čo najviac podieľali na ich organizovaní a od hostí by potrebovali podporu najmä pri zabezpečovaní priestorov, občerstvenia a propagácie.
Pani primátorka už otázky tohto charakteru riešila, no podotkla, že pri predchádzajúcich akciách boli vážne sťažnosti na správanie, až vandalizmus účastníkov, tak sa zatiaľ pre ďalšie aktivity nerozhodla. No po prezentácií tohto projektu je tejto téme otvorená a veľmi víta aktivitu od mladých, najmä Vianočný ples, ktorým by rada začala. Mesto pre tento účel poskytne bezodplatne priestory, odporúča pri organizovaní spojiť viac generácií, zapojiť aj seniorov z mesta. Autori projektu tento návrh prijali, sami o tomto uvažovali.
Pani Matušíková, ktorá spolu s ICM organizovala predchádzajúce akcie, navrhuje prijať nasledovné opatrenia:
– hľadať nové priestory namiesto Domu kultúry, ideálne industriálneho charakteru, kde by riziko. Že sa zariadenie zničí, bolo nižšie, prípadné škody menej nákladné
– obmedziť počet účastníkov, aby nebol priestor kapacitne preťažený
– zvážiť aj akciu bez alkoholu, prípadne výrazne obmedziť jeho predaj
Autorom návrhu odporučila osloviť dvoch dobrovoľníkov, ktorí už minulosti takéto podujatie organizovali.

2. Klub mladých: mladým ľuďom chýba v Topoľčanoch neformálny priestor, kde by sa mohli stretávať a organizovať si vlastné, aj malé aktivity, napríklad Večer stolných hier, Večerné premietanie filmov, rôzne besedy alebo stretnutia. Klub by mal fungovať najprv počas víkendov, uvedomujú si aj súvisiace problémy, ako, že je dôležité aby tam bol niekto správcom, ako by bolo možné zabezpečiť občerstvenie, ako platiť náklady za spotrebované energie a podobne.
Pani primátorka víta aj túto aktivitu, sama v minulosti mala záujem podobný klub zriadiť v priestoroch Galérie. Ako vzor uvádza klub ŽI:VA v Bánovciach nad Bebravou, kde rada mladých z Topoľčian zoberie pre inšpiráciu. Mesto tento nápad podporí, samozrejme, vyžaduje si ešte ďalšie prepracovanie a zabezpečenie. Prítomní navrhli dočasne pre stretávanie využiť aj Kluby dôchodcov, ktoré nie sú vyťažené každý deň.

Do pozornosti ďalej dali ďalšie spôsoby, ako sa mladí môžu informovať o dianí v meste: Mobilný rozhlas – mobilnú aplikáciu o tom, čo sa v meste deje, Čaj s primátorkou – možnosť stretnúť sa a prebrať návrhy, pripomienky, či prípadné problémy s pani primátorkou neformálne, stránka Mesta Topoľčian na Facebooku.

Mladí účastníci zas inšpirovali hostí k založeniu mestského účtu na Instagrame, je to momentálne najviac využívaná aplikácia mladými ľuďmi v meste.
Ďalšie otázky mladých ľudí sa týkali využívania „Vilky“, historickej stavby v meste, tá je v súkromnom vlastníctve a mesto jej využívanie nemôže ovplyvniť, avízovanú herňu tam však majiteľ zriadiť nemôže, pretože mesto vydalo VZN, ktoré obmedzuje prevádzkovanie herní 200 metrov od škôl a školských zariadení.
Rovnako je to s kaštieľom v Tovarníkoch a priľahlým parkom: potreboval by revitalizáciu, no nie je majetkom mesta.
Posilnenie spojov prímestskej autobusovej dopravy, najmä vo večerných hodinách a cez víkendy: pani primátorka osloví miestneho zmluvného prepravcu, no vopred nemôže zaručiť výsledok jednania.
Nedostatok odpadkových košov na separovaný zber v centre mesta: mesto plánuje doplniť počet košov v meste
Ekodoprava v meste: mladí by privítali rozšírenie cyklotrás, „bikesharing“ (požičiavanie bicyklov alebo kolobežiek). Mesto plánuje rozšíriť prevádzku autobusov na ekologické palivá, rozšírenie cyklotrás je v pláne, no je nutné ešte prepracovať projekt.

Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej a neformálnej atmosfére, bolo cítiť, že hostia sú mladým ľuďom naklonení a veľmi radi ich podporia, pokiaľ oni sami prejavia snahu a aktivitu.
Po ukončení diskusie sme určili zodpovednosť pre jednotlivé aktivity, ľudí, ktorí budú komunikovať s mestom a ďalej ich rozvíjať.
V Topoľčanoch majú mladí ľudia šťastie, že za mnohými aktivitami stojí Informačné centrum mladých a pomôže im aj s realizáciou týchto. Rovnako sa iniciatívy chopil Mládežnícky parlament.
O pokračovaní týchto projektov sa budeme priebežne informovať. Veríme, že plánované zmeny sa v Topoľčanoch naozaj udejú a tešíme sa, že sme mohli byť na ich úplnom začiatku.

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu Kam kráčaš participácia?, ktorý je podporený z programu Európskej komisie Erasmus+.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.