Potreby mladých ľudí žijúcich v Bratislave z ich vlastnej perspektívy - Zajednolano.sk

Potreby mladých ľudí žijúcich v Bratislave z ich vlastnej perspektívy


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Už šieste diskusné stretnutie dôležitých dospelých s rovnako dôležitými mladými ľuďmi v rámci projektu Za jedno lano- Mladí môžu meniť politiku, ktoré sme realizovali tento krát aj pod taktovkou neziskovej organizácie Šedý medveď, sa odohrávalo na pôde bratislavskej Iuventy v termíne od 9.-10. marca 2015.

Hlas mladých ľudí, študentov Súkromného slovanského gymnázia, Strednej odbornej školy podnikania, Strednej odbornej školy zdravotníckej, Gymnázia Bilíkova, Hubeného, Obchodnej akadémie na Nevädzovej a Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre prišli podporiť zástupcovia bratislavskej samosprávy, popredný slovenský politik, bývalý primátor mesta Bratislava ako aj niekdajší minister školstva Milan Ftáčnik, občianska aktivistka, ochranárka a spoluzakladateľka občianskeho združenia za zachovanie životného prostredia v Starom meste Soňa Párnická, Martin Giertl- právnik a vládny splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti a niekdajší pedagóg a súčasný zamestnanec referátu kultúry a športu na Mestskom úrade Bratislava – Petržalka Róbert Schnürmacher.
Pre tých, ktorým sa informácia o našom projekte dostáva do uší prvýkrát je potrebné zdôrazniť, že jeho hlavným cieľom je posilniť postavenie mládeže v slovenskej spoločnosti, zvýšiť ich záujem o participáciu na občianskom živote, na činnostiach v komunite, v systéme zastupiteľskej demokracie, od lokálnej, cez regionálnu až po národnú úroveň. Priamymi konzultáciami s mladými ľuďmi a zapájaním ich do dialógu s tvorcami politík a expertmi z relevantných oblastí chceme dosiahnuť zlepšenie tejto situácie. Mladým ľuďom chceme poskytnúť možnosti vyjadriť sa a ukázať, že ich názory budú vypočuté a seriózne zvážené a akceptované.
Aj výstupy zo stretnutia v Bratislave budú dôležitým a hodnotným materiálom pri tvorbe odporúčaní smerovaných do všetkých úrovní mládežníckej politiky (lokálna, národná, európska úroveň).
Využitím rovnakej metodiky diskusného stretnutia, po oboznámení s procesom štruktúrovaného dialógu a vysvetlení jednotlivých strategických tém, ako aj po dôležitej príprave mladých ľudí ako komunikovať, aké scenáre možno očakávať a čoho sa možno vyvarovať, sme sa postupne dostali nielen k zadefinovaniu problémov a oblastí, kde a čo možno zmeniť, ale aj k vysloveniu argumentov prečo to zmeniť a ako sa k zmenám dopracovať.
Čo považovali mladí ľudia za najdôležitejšie, o čom sa rozprávali s kompetentnými a opatrenia, ktoré navrhli:
1.skupina- reálne firmy vytvorené školou, mesto organizuje workshopy o podnikaní, študenti sa zapájajú do odborných prác, Festival podnikania, súťaže o najlepší podnikateľský plán
2.skupina- workoutové strediská, ich výstavba v parkoch, kampaň- „domáci pestovatelia do bufetov“, podprogram- „mamičky do bufetov“, čistota vodných plôch
3.skupina- odmeny pre učiteľov a jednotlivcov- výlet, pomôcky, deň voľna., aktivácia sociálne slabých- vecné poukážky, nie peniaze., nižšie pokuty pre študentov
4. skupina- hodnotenie k známkam vo forme kreditov, kredity pre absolventov škôl za dobrovoľnícku činnosť- celoslovenská databáza pre zamestnávateľov., daňové úľavy, resp., prvé dva roky podnikanie bez dane
5. skupina- motivácia mladých ľudí, burza dobrovoľníctva, lepšie spropagovanie už existujúcej dobrokarty, propagácia dobrovoľníctva- blogy, FB, nahradenie tel. výchovy dobrovoľníctvom.

K nápadu workoutových ihrísk mal čo povedať p. Schnürmacher z Komisie mládeže, kultúry a športu, nakoľko téma mu je blízka. Spomenul existenciu bežeckej trasy okolo jazera v Petržalke, ku ktorej sú vytipované štyri prvky na jej oživenie. Pán Ftáčnik doplnil informáciu o možnostiach športového vyžitia v rámci troch ihrísk tohto typu a to v Rači, Lamačské ihrisko s workoutovými prvkami a menšie na Železnej Studienke. Ďalšie je plánované v Petržalke a verí, že budú vznikať ďalšie. P. splnomocnenec Giertl ponúkol možnosť mladým ľuďom založiť mimovládnu organizáciu, ktorá im umožní vstupovať a realizovať aktivity, ktoré plánujú.
V problematike sociálnej inklúzie, ktorá nie je jednoduchá, je potrebné urobiť systémové riešenie- p. Ftáčnik, jednorazové „skutky lásky“ podľa neho nemôžu viesť k zlepšeniu situácie. Na úrovni mesta Bratislavy bola vypracovaná a prijatá Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova, na základe ktorej existuje tzv. Streetwork, projekt OZ Vagus, ktoré poskytuje týmto ľuďom poradenstvo, ošatenie a zdravotnú starostlivosť v teréne. Druhým krokom je poskytovanie stravy pre bezdomovcov na Račianskom mýte, opäť je to projekt OZ Vagus v spolupráci s platformou Kresťania v meste. Nápad mladých ľudí, poskytovať nie len bezdomovcom, ale aj rómskej menšine poukážky na stravu, prípadne služby sa DD pozdával, pretože tieto nemôžu použiť na kúpu alkoholu a cigariet.
Mladí ľudia nevedia a nemajú informácie o dobrovoľníckych príležitostiach a o organizáciách, ktoré ich poskytujú. K tejto téme bolo z úst p. splnomocnenca Giertla vyslovené presvedčenie, že téma dobrovoľníctva je natoľko dôležitá, že by mala byť zahrnutá aj v učebných osnovách. Mladí ľudia sa dozvedeli o Centre dobrovoľníctva, ako platforme dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré funguje v Starej tržnici a o prezidentke centra, p. Alžbete Mračkovej ako lídrovi dobrovoľníctva.
Startupové komunity- Connect a The Spot- ako možnosti pre začínajúcich podnikateľov, kde si mladí ľudia vzájomne oponujú projekty všetko prebieha v anglickom jazyku a dostávajú spätnú väzbu ako od komunity, tak aj od podnikateľov. Ďalšou výzvou je Program podpory pre začínajúcich podnikateľov Startup Awards, kde sa predstavil naposledy napríklad slovenský vynálezca aeromobilu.
Potreba premeniť cvičnú firmu na reálnu, čo bolo jednou z požiadaviek mladých ľudí sa nezdala poslancom dôležitá, ani uskutočniteľná, keďže vzniká finančná zodpovednosť, ktorú by v prípade neúspechu nemal kto niesť.
Posledným nápadom, ktorý sa aj politikom pozdával bola možnosť študentov platiť len polovičnú pokutu. Argumentom boli polovičné ceny za lístok, finančné možnosti študentov a zaťaženie rodičov ako aj poruchy automatov. P. Ftáčnik odporúčal ísť do toho a skúsiť predložiť takýto návrh a študenti sa odhodlali spísať petíciu a bojovať za tento svoj nápad.
Mladým ľuďom samozrejme držíme palce na oboch rukách a fandíme im v snahe dotiahnuť naplánované aktivity do konca. Boli povzbudení, aby sa nevzdávali, že ak sa niečo nepodarí na prvý krát, neznamená to, že to nemá význam a nič netreba vzdávať po prvom neúspechu. Pani Párnická bojovala ako občianska aktivistka 18 rokov za to, aby zostal zachovaný park Belopotockého pri budove Slovenského rozhlasu a hoci už bol pozemok odkúpený a projekt na výstavbu budovy hotový, nakoniec sa jej podarilo zachovať areál pre verejnosť.
Na záver p. Schnurmacher povedal: „Mládež, tys držiťeľka rána“, čím chcel možno vyjadriť, že mladý človek má veľkú príležitosť venovať sa výzvam, na ktoré predchádzajúce generácie nereagovali.

Poďakovanie patrí: zúčastneným dôležitým dospelým za ich čas, snahu pri hľadaní spoločných riešení, prisľúbenú pomoc pri realizácii nápadov mladých, p. Kataríne Dubravickej zo Súkromného slovanského gymnázia za nácvik argumentačných zručností, ostatným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k organizácii a priebehu diskusie. Toto diskusné stretnutie bolo nahrávané a krátky zostrih z neho bude použitý ako propagačný a inštruktážny materiál pre potreby prezentácie projektu.

Ak ťa projekt zaujal a rozhoduješ sa, či sa stať jeho ambasádorom, teda dobrovoľníkom projektu Za jedno lano, určite tak urob, pretože:
Kto je a čo robí ambasádor?
1. Mladý človek vo veku 15- 25 rokov, ktorý verí, že všetko sa dá, len treba chcieť.
2. Spolupracuje s nami minimálne 6 mesiacov. Počas tohto obdobia sa minimálne 3 krát zúčastní na diskusných stretnutiach, na ktorých aktívne pracuje s mladými ľuďmi pri príprave prezentácií.
3. Zúčastňuje sa na víkendovkách, teambuildingových stretnutiach, ale aj na Európskej konferencii o mládeži- v Ríme, v Rige, v Luxemburgu.. a tak
4. Aktívne komunikuje s koordinátorom ambasádorov
5. Pomáha nám so zberom údajov, zdieľa informácie, dotazníky, ktoré pripravujeme (napríklad v školách v meste, cez rôzne organizácie, weby, sociálne siete)
6. Má možnosť zapojiť sa do organizovania aktivít, ktoré pripravujeme (napríklad tvorby rôznych materiálov, prispievať na stránku, starať sa o náš facebook..)

Toto podujatie bolo realizované vďaka programu Erasmus+.

Pozrite si Fotogalériu zo stretnutia.

Ing.Zuzana Valenteje
propagácia projektových aktivít

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.