Vieme viac o potrebách mladých v Bytči - Zajednolano.sk

Vieme viac o potrebách mladých v Bytči


icm-martin-workshop

Dňa 25. novembra 2016 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy v Bytči vyjadrili svoje názory, postoje a potreby v oblasti mládeže, vzdelávania, kultúry a športu žiaci tejto školy na workshope, ktorý bol zameraný na štruktúrovaný dialóg a realizovaný v rámci projektu „Spoločne doma aj v EÚ“ podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR“- Programy pre mládež 2014-2020.

Organizátorom bolo Informačné centrum mladých, n. o. v Martine.
Zúčastnení využili príležitosť vyjadriť sa k aktuálnym problémom súčasnosti a k otázkam, ktoré podporujú kvalitu života mladých ľudí nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Kľúčovou témou bola aj téma Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ (SK PRES 2016), ktorou je podpora a rozvoj talentu, ďalej vytváranie atraktívneho a neformálneho prostredia pre mladých ľudí v meste, v ktorom žijú.
Názory, odporúčania a potreby na jednotlivé oblasti a diskusie v pracovných skupinách boli zhrnuté do výstupov, ktoré boli na záver odprezentované a všetci sa zhodli v tom, že je potrebné diskutovať o problémoch mladých ľudí, o tom čo ich trápi a čo by sa dalo zmeniť a že mladí ľudia sa chcú podieľať na tvorbe politiky mládeže pre budúce obdobia. Zúčastnení boli radi, že majú príležitosť vďaka Štruktúrovanému dialógu vyjadriť svoj názor, postoj, ktorý bude vypočutý a prispeje k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a ich zručností potrebných pre život v neustále sa meniacom prostredí a k správnemu smerovaniu spoločnosti v budúcom období.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR“ Programy pre mládež 2014-2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a koná sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie“

Zdroj: http://icm.sk/index.php/Spravodajstvo/clanok/spolochne_doma_aj_v_eu1/

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.