V Považskej Bystrici vznikajú nové projekty mladých ľudí - Zajednolano.sk

V Považskej Bystrici vznikajú nové projekty mladých ľudí


34718422_933056680199046_8101291567119073280_n

Dva dni strávené v Považskej Bystrici boli opäť kvalitne stráveným časom, veríme, že aj pre účastníkov diskusného stretnutia Vyjadri sa!
5. – 6. júna 2018 sme sa na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici stretli s partiou mladých ľudí zo ZŠ Sv. Augustína, Obchodnej akadémie, Gymnázia a Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici.
Prvý deň stretnutia sme venovali zisťovaniu potrieb týchto mladých ľudí, tomu, čo vo svojom meste oceňujú, čo im chýba, no najmä, čo by chceli zmeniť, zlepšiť, ako sa do diania v meste zapojiť. Padlo mnoho dobrých návrhov, no nakoniec sa dohodli na troch oblastiach, ktoré spracovali do kreatívne riešených posterov a pripravili sa na ich prezentovanie pred tvorcami mládežníckej politiky v nasledujúcej diskusii.
Naše pozvanie prijali štyria páni, ktorí sa v diskusii s mladými prejavili ako vnímaví poslucháči a aktívne podporovali realizáciu návrhov. Prednosta mestského úradu, pán Anton Martaus, starosta obce Domaniža a poslanec za Trenčiansky VÚC, pán František Matušík, poslanec Mestského zastupiteľstva, pán Andrej Péli a riaditeľ Obchodnej akadémie, pán Peter Bologa. Hneď po vypočutí návrhov mladých ľudí veľmi ocenili vysokú úroveň prezentácie, kreativitu a zrozumiteľnosť, ktoré často bývajú problémom aj u dospelých ľudí.


Diskutovalo sa o týchto návrhoch:
1. PX park: mladí ľudia vnímajú ako problém nedostatok možností na relax v meste a cítia potrebu vybudovať v meste oddychové priestranstvo, ktoré by spájalo komunity, no ponúkalo by dostatok príležitosti pre mládež v meste. Jeho súčasťou by mali byť piknikové zóny, malé športové ihriská a napríklad lanová dráha. Sami sa ochotne budú podieľať na úprave tohto parku a aktívne sa zapájať do organizácie podujatí a udržiavania priestorov. Výborný nápad, vysadiť úžitkové stromy, ako napríklad orechy, ocenili všetci prítomní.
Tento návrh sa stretol s pozitívnym ohlasom, pán prednosta prítomných informoval o možnosti využiť značnú sumu peňazí, ktorú mesto získalo práve na takéto aktivity a odporučil autorom myšlienky hneď začať komunikovať s kompetentnými, pričom odporučil konkrétnu kontaktnú osobu.
Pán poslanec Matušík vymenoval niekoľko menších parkov, ktoré v meste existujú a ako jednu z ďalších možností odporučil zamerať sa na rozširovanie a úpravu týchto priestorov (napríklad Treťohorný park). Mládežnícky parlament by si ho mohol vziať pod patronát a takto by sa zvýšila aj hodnota tohto priestoru pre mladých ľudí v meste.
Pán Péli odporučil vyberať dreviny do výsadby parku už v tejto fáze, neskôr to už nemusí byť možné zmeniť.
Všeobecne sa tento nápad stretol s prijatím a prítomní určite budú hľadať spôsob, ako myšlienku dotiahnuť až k úspešnej realizácii.

2. Graffiti FREEZONE: aj v Považskej vnímajú mladí ľudia problém s vandalizmom, konkrétne spôsobenom writermi, sprejújucimi steny domov a verejných budov. Preto by radi dali k dispozícii mladým umelcom vyhradený priestor, kde by sa, bez hrozby trestu, mohli realizovať.
Aj tento nápad sa stretol s uznaním, najmä kvôli záujmu o udržiavanie čistých priestorov v meste.
Okrem upozornenia na fakt, že niektorí writeri jednoducho adrenalín zo zakázaného potrebujú, rozmýšľali hostia o vhodných priestoroch v meste. Zaznel nápad s oživením verejných priestorov prostredníctvom street art, konkrétne na základe zadaní z mesta, alebo vlastníkov budov, formou výzvy alebo súťaží. Aj tento projekt sa bude naďalej riešiť.

3. Mladí mestu: ako problém označili autori návrhu slabo fungujúci mládežnícky parlament, neaktívnych mladých ľudí v meste, nedostatočnú informovanosť o aktivitách a podobne. Riešenie vidia v podpore činnosti mládežníckeho parlamentu, v nábore nových členov už na základných školách, v podpore informovanosti mladých ľudí a v zriadení neformálneho priestoru, klubovne, kde by sa mohli stretávať, plánovať ďalšie aktivity a tráviť tam voľný čas. Dopad by to malo nielen na nich samotných, teda návštevníkov klubovne, ale aj na prepájanie komunít, viac aktivít a celkovo komunikáciu v meste.
Všetci hostia vnímajú ako najvýznamnejší prvok stabilný a fungujúci mládežnícky parlament a preto vyzvali prítomných, aby sa poriadne oboznámili s jeho štatútom, rozprávali sa s predsedníctvom, nastavili podmienky pre členov, jeho kompetencie v meste a najmä, hľadali vhodný spôsob, ako motivovať mladých ľudí, aby sa stali jeho členmi.
Odporúčaním od pána Matušíka bolo vydať vlastný občasník, ktorý by mesto ochotne podporilo a tu by informovali všetkých mladých v meste o aktivitách parlamentu. Je dôležité, aby ľudia vedeli, že Mládežnícky parlament existuje a aké aktivity robí. Pokiaľ nepovažujú tento spôsob propagácie za efektívny, nech hľadajú ďalšie, ale nech smelo využijú mestské noviny, prípadne iné lokálne médiá.

Diskusia nabrala vážnejší ráz vtedy, keď hostia vyjadrili obavu, či je vôbec možné mladých ľudí motivovať. Sú rozmaznaní, k všetkým svojim výhodám sa dostávajú ľahko, bez snaženia a námahy – čo je často dôsledok nízkych nárokov zo strany rodičov a škôl. Tým sa automaticky znižuje hodnota vecí, ktoré sú im ponúkané – teda aj možnosť zlepšovať sa cez aktivity v meste, zlepšovať aj podmienky, v ktorých žijú. Nie sú ochotní obetovať nič zo svojho pohodlia, ani len voľný čas aktívnejšiemu prístupu k životu.
Vo všeobecnosti sú ľudia nekritickí – najmä k sebe – keď ich nápad nie je dostatočne ocenený, keď sa nepresadí, hneď sú nespokojní a sťažujú sa na prístup okolia. Nedokážu kriticky zhodnotiť okolnosti a podmienky prostredia a vzdávajú sa, sklamaní z neúspechu, obviňujúci niekoho iného.

Pán prednosta túto situáciu postavil do podmienok trhového kapitalizmu – tu, ako kdekoľvek inde v dnešnej dobe platí, že človek musí každodenne dokazovať opodstatnenosť svojho nápadu. Inak nebude úspešný a nepresadí sa medzi ostatnými. Toto odporúčal aj mladým ľuďom – vedieť pomenovať a vyzdvihnúť výhody svojich nápadov, hlavne dôležité pre aktérov, ktorých chcú pri realizácii svojich projektov osloviť.
Mladí ľudia boli s diskusiou veľmi spokojní, pozitívne ich prekvapil prístup hostí a mnohí z nich chcú v aktivitách pokračovať a ďalej ich rozširovať.

Za pomoc pri organizácii a vedení stretnutia ďakujeme Rade mládeže Trenčianskeho kraja a Mgr. Ivanovi Sikoraiovi, ktorý bude s mladými účastníkmi aj naďalej komunikovať a pomáhať im s realizáciou nápadov.

Táto aktivita je súčasťou projektu „Participácia v praxi – mladí vo svojom meste“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z programu Európskej únie, Erasmus+

Autor textu:
Mgr. Lucia Macaláková, koordinátorka aktivít Združenia Informačných a poradenských center mladých

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.