„Trnafskej“ mládeži nechýba odvaha... - Zajednolano.sk

„Trnafskej“ mládeži nechýba odvaha…


IMG_0402

…hovoriť o veciach, ktoré by radi zmenili a ponúknuť svoju pomoc, ak sa tak bude diať.

„Nerozmýšľajme, čo nejde, poďme rozmýšľať, čo sa dá pre to spraviť.“

bola veta jedného z mladých účastníkov. Presne tadiaľto vedie najkratšia cesta k zmene.
V dňoch 25.-26. októbra sme sa, v budove bývalého Tatraskla v Trnave, stretli s osemnástimi mladými ľuďmi. Zastupovali ZŠ I. Krasku v Modranke, ZŠ M. Gorkého, Gymnázium Angely Merici a Strednú odbornú školu pedagogickú blahoslavenej Laury.

Naše pozvanie prijali pani Marta Jašureková, vedúca kancelárie primátora mesta a pani Katarína Haršányiova z Referátu deti a mládeže na Mestskom úrade v Trnave. Diskusia bola dynamická a nezostalo len pri prezentovaní vybraných projektov. Mladí ľudia v Trnave sa o svoje okolie naozaj zaujímajú a chcú ho sami zlepšovať. Preto aj na otázku pani Katky Haršányiovej, či sa chcú aj osobne zapojiť do navrhovaných aktivít, pretože to je naozajstná participácia, všetci súhlasne prikývli. Veríme, že sa to podarí!
No a čo by, podľa mladých účastníkov, Trnava potrebovala?

1.Street ART: vzniká potreba povýšiť vandalizmus na umenie, vyhradiť ľuďom, ktorí sa street Artu venujú, špeciálne priestory, možno pripraviť pre nich kurzy, kde by získali oficiálne osvedčenie, aby neboli považovaní za vandalov. Navrhovaný priestor je Staré depo v Trnave.
Podľa pani Jašurekovej už podobná požiadavka prišla v roku 2016 a odpoveďou bolo vyhradenie priestorov. Oceňuje opätovne otvorenie tejto témy, o ktorej treba hovoriť. Vníma, že podobné témy otvárajú dialóg medzi rôznymi komunitami. Mesto bude naďalej hľadať vhodne priestory, hoci nie je vylúčené, že sa vyskytnú problémy s vysporiadaním pozemkov.

2. Ekoprostredie: čistejšia, zdravšia Trnava, kde je viac cyklotrás, Trnava je efektívne prepojená a ku každej ceste pre motorové vozidlá bude automaticky pripojená cyklotrasa.
Cyklotrasy v Trnave pribúdajú a stále sa plánujú ďalšie. Problém nastáva opäť v prípade, že pozemky nepatria mestu, ale sú v súkromnom vlastníctve.
Špeciálne koše na psie exkrementy: Trnava môže byť čistejšia, ak jej obyvatelia budú o to viac dbať. Pomohli by zvýšené pokuty pre psíčkarov, ktorí neupratujú po svojich psoch a dostatok uzatvárateľných košov na psie exkrementy, z ktorých sa nebude šíriť zápach.
Keďže mesto Trnava tento problém už rieši, pani Jašureková prednesie návrh o uzatvárateľných nádobách a požiadala mladých, aby jej poslali informácie o fungujúcich príkladoch z iných miest.

3. Zvýšiť informovanosť v Trnave: mladi ľudia vnímajú nezáujem obyvateľov Trnavy o aktivity aj tak, že sa
vlastne nemajú o nich ako dozvedieť. Preto navrhujú viac výlepných plôch v meste, pravidelne aktualizovať
stránku mesta, viac sa zamerať na jednotlivé skupiny, ktoré v meste žijú, aby boli informácie adresnejšie.
Hostky vyzvali účastníkov, aby posielali podnety na FB stránku Participatívny rozpočet pre Trnavu. Ich
návrh pozorne vypočuli a rozhodne skontrolujú aktuálnosť stránky mesta a budú hľadať ďalšie cesty,
akoby sa mohli informácie dostať k cieľovým skupinám.
Obe strany uznali, že informovanosť zo strany mesta býva často dostatočná, aj záujem o aktivity by bol,
len sa tieto dve skupiny nestretnú na rovnakej pôde. Preto aj toto stretnutie pohlo ľady a informovanosť
v meste o niečo ďalej.
4. SMARTT App: aplikácia, ktorá by Trnavčanom prinášala aktuálne informácie z rôznych oblastí; kultúra,
šport, cestovný ruch, obsahovala by mapy, trasy k zaujímavým miestam. Aplikácia by bola zaujímavá
jedinečným logom, ktoré autori nápadu vymysleli a najmä, bola by písaná v kultúrnej „trnafčine“, a iná
podobná naozaj v okolí nie je.
Obe zástupkyne z mesta označili projekt za výborný nápad, vedia si predstaviť, že bude v Trnave fungovať
a zároveň prepojí mnoho iných iniciatív, nielen tých mládežníckych. Opäť vyjadrili záujem hľadať si cestu
k mladým ľuďom prostredníctvom ich komunikačných kanálov, ich reči a zaujímavých aktivít.
5. ZELENÁ TRNAVA: autori projektu apelujú na zanedbanú zeleň v meste, sami ponúkajú pomoc pri čistení
parkov a zelených plôch v meste, privítali by viac fontán v meste. Obe hostky ocenili záujem mladých ľudí
o životné prostredie a najmä ich osobnú iniciatívu. Pani Jašureková informovala o pripravovaných
projektoch: revitalizácia Sadu Janka Kráľa, lávky pri mestských hradbách, parku Kopánka či o iniciatíve
Mestské zásahy, v rámci ktorej sa budú revitalizovať vnútrobloky.
6. SKEJT PARČÍK: priestor pre skejterov, bikerov a „kolobežkárov“, ktorý v Trnave chýba a počet mladých
ľudí, ktorí sa týmto veciam venujú, stále stúpa. Trnava by zároveň mohla byť príkladom pre iné mestá,
napríklad aj pre Bratislavu, kde podobný priestor chýba.
Pani Jašureková upozornila na priestor Starého depa, kde už začali úpravy priestorov pre potreby skejterov,
no vzniká problém so zlegalizovaním, pretože priestory patria ŽSR. Často do podobných procesov zasahujú
práve problémy legislatívne a majetkové, ktoré sa síce riešiť dajú, ale trvá to dlho. Obe hostky však opäť
prisľúbili podporiť mladých ľudí pri presadzovaní tohto návrhu.
Na konci diskusie obe hostky poďakovali za skvelé návrhy a inšpiráciu, ktorú si odnášajú. Poskytli mladým
ľuďom kontakty, kde ich môžu vyhľadať alebo im napísať. A my budeme zisťovať, čo sa v Trnave deje.
Ďakujeme všetkým za účasť a pani Katke Haršányiovej za pomoc pri organizovaní stretnutia. Prajeme vám
veľa novej inšpirácie a dobrý vietor do plachiet. 

V Prievidzi/ 31.10.2018/Mgr. Lucia Macaláková

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.