Primátor Trenčína prišiel počúvať mladých a reagoval na ich požiadavky - Zajednolano.sk

Primátor Trenčína prišiel počúvať mladých a reagoval na ich požiadavky


Trenčín

Kultúrne centrum aktivity v Trenčíne v dňoch 9.-10. júna 2015 hosťovalo organizátorov aktivít projektu Za jedno lano, v rámci ktorého sa konalo už desiate diskusné stretnutie s názvom Vyjadri sa! Možnosť otvorene hovoriť o veciach, ktoré sa mladých ľudí týkajú a vyjadrovať sa k témam, ktoré súvisia s mládežníckou problematikou, využilo 25 mladých ľudí z trenčianskych stredných škôl.

Tento krát sa do diskusie o tom, čo mladých ľudí trápi, čo im tu chýba a čo by radi zmenili, zapojila Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piaristické gymnázium, Pedagogická a sociálna akadémia, Gymnázium Ľudovíta Štúra a zástupcovia jeho Študentskej rady. Trenčiansku diskusiu obohatili nie len svojou prítomnosťou, ale aj svojimi vyjadreniami zástupcovia viacerých mládežníckych organizácií v meste: pani Silvia Štefániková z Krajského centra voľného času, pani Joana Detoni – koordinátor práce s mládežou a pani Gabriela Kubelová z Tematického centra mládeže v Trenčíne.
Po úvodnom privítaní, zoznámení sa navzájom, predstavení programu a pravidiel, oboznámení sa s víziou a hlavnou myšlienkou projektu Za jedno lano a celým procesom štruktúrovaného dialógu, sme sa ako tradične zasnívali o tom, ako by mesto Trenčín mohlo vyzerať v roku 2045. V ďalšom, veľmi neformálnom a zaujímavom bloku si mladí ľudia navzájom odprezentovali jednotlivé témy dokumentu Stratégia pre mládež SR na roky 2014-2020, čo im pomohlo lepšie pochopiť jednotlivé oblasti dokumentu, ktorý je v práci s mládežou kľúčový a od ktorého sa odráža každá naša diskusia.
Po zadefinovaní problémov, ktoré považujú mladí ľudia za najvážnejšie, vyzdvihnutí kvalít a dobrých stránok mesta Trenčín, ktorých určite nebolo málo, sa mladí ľudia rozdelení do troch pracovných skupín snažili spoločne definovať spôsoby a cesty ako dostať víziu do praxe. Na záver prvého dňa vyhodnotili najdôležitejšie z opatrení, ktoré spracovali do prezentácií a nasledujúci deň boli odhodlaní predstúpiť pred pozvaných dôležitých dospelých, aby im odprezentovali svoje požiadavky, návrhy riešení a konkrétne kroky, ktoré by spoločne mohli podniknúť v záujme zlepšenia celkového postavenia života mladého človeka v meste Trenčín.
Úžasné scenáre písané rukou mladých, aktívnych ľudí, odhodlaných aspoň čiastočne prispieť k týmto zmenám, si prišli vypočuť primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, poslanec Richard Medal, poslanec Dominik Gabriel, pani Dita Vavrušová a pani Antónia Košútová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, zástupcovia Informačného centra mladých z Považskej Bystrice a už skôr spomínaní zástupcovia mládežníckych organizácií mesta Trenčín.

Mladých ľudí zaujala téma: Zdravie a zdravý životný štýl, životné prostredie a sociálne začlenenie, v rámci ktorej navrhli niektoré konkrétne opatrenia:
– Vybudovať bežecké a cyklistické trasy
– Zrekonštruovať hrádzu
– Zvýšiť bezpečnosť v lesoparku Brezina, zabezpečiť hliadky
– Zabezpečiť policajné hliadky v parku
– Upraviť pláž na ostrove, realizovať tam aktivity pre mladých
– Zrekonštruovať nemocnicu
– Opraviť budovu železničnej stanice
– Projekt „Požičaj si bicykel“, eliminovať tak dopravu a znížiť prašnosť
– Vybudovať bezbariérové prístupy
– Vybaviť mesto dostatočným počtom odpadkových košov
– Častejšie upravovať zeleň, kosenie plôch
– Riešiť funkciu detského mestečka

V téme Dobrovoľníctvo, participácia a aktívne občianstvo navrhli tieto opatrenia:
– vytvoriť FB stránku „TN mladí“
– viac zapájať školy do aktivít mladých, motivovať pedagógov
– mesto by malo podporiť mladých ľudí pri tvorbe projektov, podobných ako Komprax
– sprístupniť mestský útulok
– propagovať aktivity pre mladých v novinách, na pódiu
– zapájať mladých do rekonštrukcie pamiatok
– Dobrokarty- ako benefity pre mladých za dobrovoľníctvo
– Tútor pre študentov

Téma Vzdelávanie, zamestnanosť a podnikavosť a jej opatrenia:
– Prepojiť teóriu s praxou na stredných a vysokých školách
– Poskytnúť priestory pre niečo ako Informačné centrum mladých
– Verejno-prospešné práce na odstraňovanie vandalizmu
– Vývesná plocha s ponukami prác pre mladých
– Podporovať slovenských podnikateľov a podnikateľov- začiatočníkov
– Reklamná tabuľa na pódiu- využiť ju na propagáciu mládežníckych aktivít

Voľný čas, kultúra a šport- mladí navrhli tieto opatrenia:
– Rekonštrukcia zimného štadiónu, verejné korčuľovanie aj v meste
– Sprístupniť kúpalisko, upraviť hrádzu a ostrov
– Lepšia informovanosť o športových podujatiach- noviny, sociálne siete, plagáty
– Vybudovanie cyklo-chodníkov
– Zvýšiť, podporiť využitie historických komplexov
– Využiť starý železničný most

Ktoré z týchto opatrení si mladí ľudia vybrali, aby ich prezentovali dôležitým dospelým, čo považovali za úplne najdôležitejšie, a pod ktoré konkrétne kroky sa podpísali kompetentní, že im budú nápomocní a môžu sa na nich s dôverou obracať?

Dobrovoľnícke aktivity- pán Richard Medal, poslanec MsZ a zároveň riaditeľ Centra environmentálnych aktivít (CEA) ponúkol mladým ľuďom priestor pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti a propagačné materiály, o ktoré prejavili záujem traja študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra.
Pani Silvia Štefániková z Krajského centra voľného času ponúkla viaceré dobrovoľnícke možnosti, problém však vidí v komunikácii so školami. Preto je potrebné, aby iniciatívu vyvinuli študenti sami, nakoľko mesto nie je zriaďovateľom SŠ, na čo upozornil aj pán primátor.
Mladých ľudí vyzval, aby sa zapojili do projektu: Adoptuj si svoj priestor!
Študenti majú záujem vytvoriť FB stránku „TN mladí“a pán primátor im dal prísľub a kontakt na pána Martina Pňačka, s ktorým môžu v tejto veci komunikovať. Ďalšou možnosťou je, aby sa mladí ľudia ponúkli ako dobrovoľníci v Útulku (karanténna stanica), respektíve majú možnosť podávať polievku ľuďom bez domova v chladných mesiacoch pred budovou Gymnázia Ľ. Štúra.

Dobrokarty- motivácia, zľavy na cestovné, v kaviarňach. Dobrovoľníctvo je podľa viacerých pracovníkov s mládežou odmenou samou o sebe, nakoľko mladý človek získava nové zručnosti, informácie, potrebné skúsenosti a čo je dobré, že je organizovaný. Dobrokarty by boli už len akýmsi benefitom.

Hrádza a ostrov- p. primátor vysvetlil, že hrádza a ostrov nie sú vo vlastníctve mesta, preto mesto v tejto veci nemôže konať, aj napriek tomu sa poslanci rozhodli opraviť 200 m hrádze.

Park- ½ parku je vo vlastníctve ŽSR, mesto sa bude snažiť vniesť do parku kultúru, vyriešiť tmavé miesta a hlučnosť úpravou zelene. Mladí ľudia by tu chceli na návrh TCM organizovať „Piknik“, pričom ak dajú informáciu o organizovaní verejnej aktivity mestskej polícii, mesto je ochotné zabezpečiť policajnú hliadku, aby zaručilo bezpečnosť mladých ľudí.

Pani Kubelová z TCM ponúkla mladým ľuďom s cieľom sieťovania škôl a organizácií „Inšpiratívne raňajky“, ktoré si môžu mladí ľudia organizovať v priestoroch TCM v Trenčíne. Ponuku prijali obe gymnáziá a Hotelová akadémia, ktoré sa rozhodli navzájom komunikovať a spolupracovať.

Ostrov- 15.06.2015 začína rekonštrukcia mosta na ostrov a budovanie inžinierskych sietí

Propagácia aktivít- bezplatne ponúka mesto mladým ľuďom propagovať na webe mesta Trenčín v Info Trenčín, v sekcii Kam v Trenčíne, prípadne v časopise Echo, kde má mesto predplatenú inzerciu. Mladí ľudia zo speváckeho zboru Pianissimo chcú, aby im mesto pomohlo propagovať svoje koncerty, aby tak získali väčší počet účastníkov a tým finančné zdroje na ďalšie aktivity aj mimo SR.

Možno je dobré spomenúť, že mesto Trenčín momentálne pracuje na novej Koncepcii rozvoja mesta na najbližších 7 rokov, pričom prizýva svojich obyvateľov, aby sa vyjadrili k rôznym témam na špecificky zameraných workshopoch.

Na záver nám dovoľte poďakovať všetkým zúčastneným na diskusii Vyjadri sa!, predovšetkým primátorovi Richardovi Rybníčkovi, že si prispôsobil svoj pracovný harmonogram tak, aby sa mohol stretnúť aj s mladými ľuďmi, počúvať ich názory a reagovať na ich otázky.
Ďakujeme za konkrétne ponúknutú pomoc a kontakty, ktoré na seba poskytli aj všetci ostatní poslanci, úradníci a pracovníci s mládežou z TCM, KCVČ, či KCA. Do Trenčína sa presúva aj činnosť Informačného centra mladých z Považskej Bystrice, ktorého aktivity sa začali už v minulom roku a to opravou ihrísk, lavičiek a pri knižnici na Hasičskej ulici zrenovovali stenu.

Vám, pracovníkom s mládežou, odovzdávame teraz štafetu a budeme vám držať palce, aby ste aspoň niektoré z opatrení, ktoré ste spoločne s mladými ľuďmi navrhli, dostali do reálnej podoby a aby sa slovo mladého človeka v Trenčíne bralo do úvahy a považovalo za rovnako dôležité ako slovo dospelých.

A toto sú noví ambasádori projektu Za jedno lano, z ktorých nadšenia pre projekt sa veľmi tešíme a ktorí s nami pocestujú na Štartér do Košíc:

Daniel Baláž
Dominika Ivančáková

Ešte raz: Ďakujeme!

Toto podujatie bolo realizované vďaka programu Erasmus+.

Zuzana Valenteje
Propagácia projektových aktivít

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.