Ponuka vzdelávania “Youthful Europe” v Gruzínsku - Zajednolano.sk

Ponuka vzdelávania “Youthful Europe” v Gruzínsku


tbilisi-sameba

Školenie či vzdelávací program “Youthful Europe”  poskytuje pracovníkom s mládežou možnosť kriticky preskúmať rôzne prístupy k Európe prostredníctvom svojej identity, hodnôt a aktívnej účasti. Cieľom je podporiť myšlienku Európy ako príležitosti. Reaguje na potrebu riešiť prácu s mládežou v celoeurópskom rozmere a ich cieľom je zlepšiť postavenie mladých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na budúcnosti Európy.

Školenie sa uskutoční v  Tbilisi, v Gruzínsku v termíne od 27. 3. – 1. 4. 2017

Uzávierka prihlášok je 5. februára 2017

Hlavným cieľom školenia je poskytnúť priestor účastníkom na vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov k Európe. Preskúmať rôzne vnímania Európy a porovnať ich s reálnou prácou mladých ľudí v rôznych európskych spoločenstvách. Rozvíjať osobnú identitu a hodnoty účastníkov. Stimulovať kreatívne prístupy a lepšie pochopenie toho, čo znamená byť aktívnym občanom v Európe. Objavovať rôzne prístupy k neformálnemu vzdelávaniu. Motivovať účastníkov, aby využívali možnosti programu Erasmus+: Mládež v akcii.

Pracovný jazyk školenia anglický

Je určené pracovníkom s mládežou, mládežníckym lídrom, školiteľom a  projektovým manažérom

Možnosť účasti 2 ľudí zo SR

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Nemcová
tel.: (+421-2) 59 29 62 79
m.t.: (+421-917) 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Zdroj:  www.iuventa.sk

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.