O skutočných potrebách mladých z Krupiny - Zajednolano.sk

O skutočných potrebách mladých z Krupiny


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vytvorením priestoru pre ďalšiu, v poradí už ôsmu diskusiu mladých ľudí s dôležitými dospelými, sme dali šancu tentokrát mládeži v Krupine hovoriť o svojich názoroch, požiadavkách a ich skutočných potrebách. Ako sa chopili tejto iniciatívy a k akým záverom sme sa spoločne dopracovali, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.


Dvadsiatka mladých ľudí, študentov Gymnázia Andreja Sládkoviča, OA a SOŠ v Krupine, dvaja ambasádori projektu „Za jedno lano“ Katka Fojtíková a Peťo Šouc, koordinátorka ambasádorov Tánička a dvaja ďalší zástupcovia ZIPCeM, koordinátora Národnej pracovnej skupiny sa stretli v priestoroch hotela Slovan v centre historického mesta Krupina v utorok 28.apríla 2015 aby spoločne rozdiskutovali najpálčivejšie témy mládežníckej politiky, ku ktorým následne navrhovali konkrétne riešenia.
Počas prvého dňa formou zaujímavých blokov, či workschopov sa mladí ľudia postupne zoznamovali s témou mládežníckej politiky, s jednotlivými oblasťami dokumentu Stratégie pre mládež SR na roky 2014- 2020 akými sú najmä Vzdelávanie, Zamestnateľnosť, Sociálna inklúzia, Tvorivosť a podnikavosť, Dobrovoľníctvo a mládežnícke iniciatívy, Zdravie a zdravý životný štýl, Mládež a svet. Priestor pre fantáziu ponúkol blok „My tu v roku 2045“, v ktorom sa zasnívali a premýšľali o najrôznejších, dokonca aj úplne nereálnych nápadoch na zlepšenie života v meste Krupina.
Spoločne sme sa snažili vyzdvihnúť pozitívne stránky mesta, definovať problémy a nedostatky a čo najkonkrétnejšie riešenia k nim s cieľom zmeniť a v konečnom dôsledku „Posilniť postavenie mladého človeka v spoločnosti“, umožniť prístup mladých ľudí k svojim právam a zvýšiť politickú participáciu mladých ľudí, čo je aj najzákladnejším a najdôležitejším cieľom nie len nášho projektu, ale aj celého procesu štruktúrovaného dialógu.
Nasledujúci deň vyberali spomedzi rôznych opatrení a riešení tie, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie, pripravili si veľmi zaujímavé prezentácie s argumentáciou, prečo je potrebné v týchto veciach konať, aké výhody prinesie táto zmena pre nich, pre ostatných mladých, pre mesto a ako vedia konkrétne oni sami priložiť ruku k dielu a vyvinúť vlastnú iniciatívu. Boli poučení o spôsobe komunikácie s dôležitými dospelými a utvrdení v tom, že majú právo vyjadriť sa k veciam, ktoré sa ich týkajú.
Výzvu prísť si vypočuť názory a niekedy veľmi originálne nápady mladých ľudí prijala pätica dôležitých dospelých a to poslanec MsZ a miestny podnikateľ p. Marián Dado, poslankyňa Anna Surovcová, poslanec a pedagóg Martin Selecký, pracovníčka CVČ Domček Janka Hašková a p. Janka Tóthová z Referátu služieb pre zamestnávateľa UPSVaR Zvolen, pracovisko Krupina.
A tu sú nápady a opatrenia mladých krupinčanov:
1. DOBROKARTY- odmeňovanie, alebo motivácia mladých ľudí pre zvýšenie zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít. Mladí dostali ponuku prísť na zasadnutie Komisie školstva a navrhnúť konkrétne spôsoby vykonávania dobrovoľníckej činnosti, kde, kedy a čo, konkrétnu formu a výšku zliav (kino, obedy v školskej jedálni, papiernictvá, kaviarne). Prisľúbila spoločne s ostatnými prítomnými poslancami vykomunikovať pre poskytovateľa zľavy protihodnotu. Mladí z Parlamentu mladých mali návrh vyhodnotiť Dobrovoľníka roka a propagovať dobrovoľníctvo na webovej stránke mesta Krupina.
2. PODPORA POĽNOHOSPODÁROV A PREDAJ Z DVORA- snaha obnoviť tradíciu, znovuotvoriť poľnohospodárske odbory na SOŠ, požadovali možnosti brigád v poľnohospodárstve ako to kedysi fungovalo. P. poslanec Dado oboznámil mladých s dotačným systémom pre malých poľnohospodárov, ktorý štát má do nového programovacieho obdobia dobre nastavený. Mesto už diskutovalo aj o vyčlenení voľného priestoru na trhovisku pre predajcov z dvora. Bola im ponúknutá možnosť prísť ponúknuť svoje služby priamo podnikateľom na tradičné trhy na jarmoku, 2.mája 2015.
3. OBCHVAT- mladí ľudia sa dožadovali informácií o možných riešeniach v tejto problematike, ktorá sa už dlhodobo rieši. P. poslanec Dado vysvetlil nie veľmi šťastnú polohu mesta Krupina a priority Vlády SR v iných oblastiach BB kraja. Po poslednom zasadnutí vlády dostala Krupina aspoň prísľub Uznesenia pre naštartovanie procesu (Envirozáťaž,..)
4. OBNOVENIE POHOTOVOSTI a PÔRODNICE- P. poslankyňa Surovcová hovorila o tejto požiadavke, ktorá im vyplýva aj z PHaSR. V čo najbližšej dobe zasadne MsZ, ktoré prizve všetkých lekárov z mesta, aj z nemocnice a budú o tomto rokovať. Prisľúbila informáciu o výsledkoch rokovania členom Parlamentu mladých. V tejto veci aj ZMOS poslal list na Ministerstvo zdravotníctva, aby sa týmto zaoberalo, nakoľko väčšina lekárov v Krupine je v dôchodkovom veku a za pár rokov sa môže stať, že Krupina ostane bez lekárov. Obnovenie pôrodnice však mladí ľudia nemôžu očakávať, nakoľko nespĺňala podmienky v minimálnych počtoch pôrodov ročne.
5. OBNOVENIE MLIEKARNÍ A MLYNOV, znovuotvorenie odboru Biochemik- P. poslanec vysvetlil dôvody zrušenia ako neschopnosti konkurovať v cene dovezeným produktom. Vyzdvihol fungovanie aspoň blízkej Zvolenskej mliekarne, kam odovzdávajú väčší podnikatelia mlieko.
6. MOTIVÁCIA NA HODINE- viac neformálne, prakticky, využitím pomôcok, elektronických prezentácií, súťaže, olympiády. P. poslanec Selecký ako pedagóg vidí pozitívny posun a myslí si, že školstvo sa v tomto smere neustále zlepšuje. P. Janka Hašková z CVČ prezentovala ponuku olympiád pre ZŠ, stredoškolákom ponúka možnosti Iuventa, slovenský inštitút mládeže.
7. BRIGÁDY do 18 r., možnosti – p. Tóthová z UPSVaR hovorila o službách úradu a aktívnych opatreniach na trhu práce. P. poslanec Dado, ako miestny podnikateľ hovoril o možnostiach zamestnanosti z opačného pohľadu- pohľadu zamestnávateľa, neochote ľudí, vyberavosti, nestálosti a nekvalifikovanosti.
Ponúkol mladým ľuďom návštevu svojej firmy DAVOS TRADE- logistics, s.r.o.,1 x do týždňa dve hodiny na oboznámenie sa s prácou v logistike ako aj možnosť letnej brigády pre 4- 6 študentov.

Z diskusného stretnutia vznikne krátky videozáznam, ktorý natočila Regionálna televízia pre potreby informovanosti občanov okresu Krupina a ktorý po odvysielaní bude uverejnený aj na našej stránke.

Na záver veľké ĎAKUJEME všetkým zúčastneným študentom, dôležitým dospelým, ktorí či už prišli vypočuť mladých ľudí, zanechali kontakty na seba a prisľúbili pomoc mladým ľuďom v snahe uskutočniť aspoň niektoré z navrhovaných opatrení, ale aj pedagógom, ktorí zabezpečili účasť študentov a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o pohodový priebeh diskusie v KRUPINE.

A tu je výzva pre mladých ľudí, ktorí chcú s nami pokračovať v projekte „Za jedno lano „ a stať sa ambasádorom a teda šíriteľom jeho myšlienky, aby neváhali a čo najskôr nás kontaktovali na:
lucia@zipcem.sk alebo zuzana@zipcem.sk

Kto je a čo robí ambasádor?

1. Mladý človek vo veku 15- 25 rokov, ktorý verí, že všetko sa dá, len treba chcieť.
2. Spolupracuje s nami minimálne 6 mesiacov. Počas tohto obdobia sa minimálne 3 krát zúčastní na diskusných stretnutiach, na ktorých aktívne pracuje s mladými ľuďmi pri príprave prezentácií.
3. Zúčastňuje sa na víkendovkách, teambuildingových stretnutiach ale aj na Európskej konferencii o mládeži v Ríme, v Rige, v Luxemburgu.. a tak

4. Aktívne komunikuje s koordinátorom ambasádorov
5. Pomáha nám so zberom údajov, zdieľa informácie, dotazníky, ktoré pripravujeme (napríklad v školách v meste, cez rôzne organizácie, weby, sociálne siete)
6. Má možnosť zapojiť sa do organizovania aktivít, ktoré pripravujeme (napríklad tvorby rôznych materiálov, prispievať na stránku, starať sa o náš facebook..)

Toto podujatie bolo realizované vďaka programu Erasmus+.

Zuzana Valenteje
propagácia projektových aktivít

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.