O aktivitách mládeže EÚ v druhom polroku 2016 rozhodnú mladí ľudia zo Slovenska - Zajednolano.sk

O aktivitách mládeže EÚ v druhom polroku 2016 rozhodnú mladí ľudia zo Slovenska


iuventa

V druhej polovici roka 2016 bude Slovensko na pol roka predsedať Rade Európskej únie (SK PRES 2016). Do oblasti mládežníckej politiky sa to premietne tak, že o prioritách, programe a aktívnych krokoch budú rozhodovať aj zástupcovia slovenských mládežníckych organizácií a samotní mladí ľudia.

Prvý krok bol spravený 5. marca 2015, kedy sa stretli mládežnícke organizácie s odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže. Najväčšie slovenské organizácie boli oboznámené so systémom fungovania Európskej únie, jej jednotlivými orgánmi a ich rozhodovacími právomocami. Najdôležitejšou časťou informácií bolo vysvetliť ako funguje tzv. Predsednícke trio, ktoré sa v priebehu 18 mesačného cyklu podieľa na riadení únie. Predsednícke trio na obdobie 2016-2017 je tvorené z Holandska, Slovenska a Malty. V praxi to znamená, že slovenské predsedníctvo spolupracuje s predchádzajúcim predsedníctvom (Holandskom) a nasledujúcim predsedníctvom (Maltou), a spoločne sú previazané jednou témou. Pre oblasť mládeže je ňou Pozitívna politika mládeže – podpora kvality života všetkých mladých ľudí prostredníctvom realizácie ich potenciálu.
Každá z krajín má svoje špecifické zameranie, cez ktoré sa na spoločnú tému pozerá. Tým našim bude téma Talent. Slovensko bude klásť dôraz na význam odhaľovania a rozvíjania nadania a kreativity mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou, ktorá by mala reagovať na ich aktuálne problémy a potreby a splniť ich očakávania. Čo sa bude počas predsedníctva diať, o tom rozhodnú aj mládežnícke organizácie, mladí ľudia, študenti, ktorí majú možnosť zapojiť sa do prípravy a realizácie tohto náročného procesu. Vyvrcholením SK PRES 2016 bude Európska konferencia pre mládež, ktorá sa uskutoční v Košiciach v septembri 2016.
Sledujte stránky www.minedu.sk, www.iuventa.sk, www.mladez.sk, www.zipcem.sk, kde budeme postupne uverejňovať výzvy na zapájanie sa do jednotlivých aktivít SK PRES 2016 v oblasti mládeže.
Zdroj: Iuventa
Link: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/O-AKTIVITACH-MLADEZE-EU-V-DRUHOM-POLROKU-2016-ROZHODNU-MLADI-LUDIA-ZO-SLOVENSKA.alej?ind=

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.