Malé mesto Handlová ako dobrý príklad pre ostatné mestá - Zajednolano.sk

Malé mesto Handlová ako dobrý príklad pre ostatné mestá


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S cieľom vypočuť názory mladých ľudí žijúcich v meste Handlová, zistiť do akej miery je mládež spokojná so svojim postavením v spoločnosti, ako akceptuje a vníma jej názory dospelý človek, ako sa tu mládež zaujíma o verejné dianie a vôbec, ako funguje spolupráca tvorcov politiky mládeže s jej aktérmi, sme zavítali v dňoch 24.-25. marca do baníckeho mesta Handlová.
7. diskusné stretnutie v rámci projektu „Zajedno lano- Mladí môžu meniť politiku“, ktorého hlavným nástrojom je štruktúrovaný dialóg, realizovalo Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR ako koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre ŠD v SR.


V zasadacej miestnosti MsÚ Handlová sa o príjemnú atmosféru postaralo 19 študentov miestnych stredných škôl- Gymnázium Ivana Bellu, SOŠ Handlová a žiaci zo ZŠ v Handlovej a zástupcovia Detského a mládežníckeho parlamentu. Začali sme ako tradične vytvorením spoločnej reťaze symbolizujúcej jednotu, spoločné úsilie a previazanosť jednotlivých jej častí, kde existencia celej reťaze je závislá od každého jedného dielika. S cieľom vytvoriť uvoľnenú atmosféru a priestor pre neformálnu prácu, sme nadviazali zaujímavou zoznamovacou aktivitou. Po predstavení projektu „Za jedno lano“ sme mladým ľuďom rozdali dokument Správa o mládeži, pričom každá dvojica dostala jednu oblasť Stratégie pre mládež a jej úlohou bolo predstaviť ju ostatným účastníkom. Cieľom aktivity bolo lepšie spoznať jednotlivé oblasti Stratégie, pričom získané informácie im boli potrebné v ďalších blokoch diskusie. Účastníci boli ďalej vyzvaní, aby si zavreli oči a snívali o tom, ako by mohlo vyzerať mesto Handlová v roku 2045, keby tam prišiel investor ochotný zrealizovať každý ich nápad. Svoje nápady písali na farebné post-it papieriky a lepili do jednotlivých „obláčikov“ – oblastí Stratégie pre mládež.
Po krátkej prestávke rozdelení do troch skupín navrhovali s pomocou facilitátora opatrenia, ktoré im vyplynuli z identifikácie negatívnych a pozitívnych stránok mesta. Každá z troch skupín dostala dve oblasti Stratégie a navrhovala opatrenia- nápady, ako by chcela situáciu riešiť s pomocou kompetentných a prispieť tak k pozitívnym zmenám života všetkých mladých ľudí v meste.
Následne na druhé ráno po obodovaní jednotlivých opatrení a výbere najdôležitejších, si skupinky pripravili prezentácie pre dôležitých dospelých, ktoré mali záujem pred nimi nie len odprezentovať, ale po ukončení diskusie na nich aj participovať. Diskusia sa druhý deň presunula do väčších priestorov Podnikateľského inkubátora, ktorý svojimi službami aktívne podporuje vybrané podnikateľské zámery a poskytuje im dlhodobejšiu starostlivosť.
Čo považujeme za silnú stránku Handlovej a čo dať možno za pozitívny príklad pre ostatné mestá je veľký záujem „dôležitých dospelých“, ktorí zareagovali na výzvu a prišli počúvať, diskutovať a spoločne riešiť problémy, ktoré sa týkajú mladých ľudí- budúcej generácie mesta Handlová. Bolo to 12 dôležitých dospelých, menovite primátor mesta, pán Rudolf Podoba, pani poslankyňa Jarmila Podobová, pani riaditeľka Domu kultúry Jarmila Žišková, pani riaditeľka CVČ Mária Soláriková, člen Komisie vzdelávania, práce s mládežou, pán Marián Holica, pani Lucia Pukačová z oddelenia telovýchovy a športu CVČ Handlová, pán poslanec Arpád Koszta, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ, pani Veronika Cagáňová, pani Jaroslava Maslíková- metodička školského úradu a členka komisie vzdelávania a práce s mládežou, učiteľ ZŠ pán Jozef Juríček, riaditeľka Gymnázia Ivana Bellu pani Dagmar Strmeňová a prednosta MsÚ pán Jozef Tonhauser.

Tri a pol hodinová diskusia priniesla tieto výstupy:
• Nové kníhkupectvá v meste – podľa slov primátora mesta nie je v ich silách pritiahnuť do mesta malých predajcov   kníh, nakoľko veľké firmy zaoberajúce sa predajom kníh ich vytláčajú z trhu. Pani riaditeľka CVČ Mária Soláriková vidí možnosť v knižnici, ktorá by objednávala knihy podľa požiadaviek mladých
• Prímestské časti Morovno a Lehota sa nachádzajú v poddolovanom území a preto sa výstavba a rekonštrukcia posúva do centra mesta
• Kúpalisko- mladí sa dozvedeli o celej histórii kúpaliska od r. 1952, o hydrogeologickom prieskume, ktorý financoval štát a o snahe mesta získať financie z Eurofondov, nakoľko návratnosť zdrojov z kúpaliska by bola minimálna z dôvodu nízkeho počtu letných dní v Handlovskej kotline
• Knižnica- započatá rekonštrukcia bloku B Domu kultúru, kde vzniknú tvorivé dielne, letná terasa s čitárňou
• Rekonštrukcia námestia sa už začala odklonením dopravy a vybudovaním obchvatu, následne sa plánuje budovať ihrisko, lavičky, terasy a kaviarne
• Vývesné plochy mesta- možnosť uverejňovať a prísľub vykomunikovať výlepnú plochu v centre mesta dala mladým riaditeľka CVČ Mária Soláriková
• Študentská kaviareň- myšlienku projektu rozdiskutujú na INFOFÓRE v DK
• Park za nemocnicou- nie je majetkom mesta, mesto vykonáva len údržbu, lebo ho vníma ako oddychovú zónu pre obyvateľov
• Detské ihriská- pre deti vznikne ďalšie na ZŠ Morovnianska cesta
• Multifunkčné ihrisko pre mládež staršiu ako 12 rokov- ak chcú mladí zrealizovať nejaký nápad, je tu možnosť podať žiadosť v rámci grantového programu mesta „Hoď to tam!“, ktorý sa v súčasnosti málo využíva
• Grantový program je možnosť pre mladých zrealizovať projekt „Výmeny skúseností vo fungovaní ŽŠR“, resp. pridať sa k projektom v iných mestách podľa p. poslankyne Podobovej
• CVČ je ochotné zrealizovať akýkoľvek nápad mladých ľudí v rámci podnetu „sociálny experiment“, môže ním byť napr. „Hug me“, alebo „klavírové schody“
• Futbalový klub- podľa slov pána primátora Podobu funguje a ženy majú možnosť hrať v FC Baník
• Budova starého gymnázia- disponuje krajšími priestormi ako terajšia, ale nakoľko Gymnázium je v kompetencii kraja, mesto chce aspoň odkúpiť priestory za symbolický poplatok, aby budova nechátrala
• Oprava verejného osvetlenia v prímestských častiach – garant- pán Prednosta Tonhauser
• Akékoľvek priestory v DK pre stretávanie sa mladých ľudí poskytne p. riaditeľka DK
• Sieťovanie organizácií- zabezpečí koordinátorka DaMP
• Hľadanie sponzorov- zahŕňa aj nefinančné dary- pomôže učiteľ ZŠ Juríček, ktorý má s tým bohaté skúsenosti

Pani riaditeľka Domu kultúry sa snažila motivovať svojich kolegov z mesta a bez toho, aby vedela, aký blok v rámci našej metodiky nasleduje (Rozdelenie kompetencií, úloh), sama im pridelila zodpovednosti pri riešení navrhnutých opatrení.
Pani poslankyňa Podobová nakoniec poukázala na tvorbu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde sa v rámci témy „Oblasť života mladých ľudí“ budú mapovať ich potreby a všetci budú vyzvaní vyjadriť svoj názor. Taktiež budú mať možnosť diskutovať pri obnove programu finančnej podpory „Hoď to tam“.
Nakoniec sa chceme poďakovať všetkým, ktorí reagovali na našu výzvu zúčastniť sa, prišli spoločne hľadať riešenia problémov, ktoré vnímajú mladí ľudia ako prekážku a podpísali sa pod konkrétne opatrenia, čím zagarantovali pozitívnu zmenu k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu mladých v Handlovej.
A tu je výzva pre mladých ľudí, ktorí s nami chcú pokračovať v projekte „Za jedno lano „ a stať sa ambasádorom a teda šíriteľom jeho myšlienky, aby neváhali a čo najskôr nás kontaktovali.
lucia@zipcem.sk
zuzana@zipcem.sk

Kto je a čo robí ambasádor?

1.  Mladý človek vo veku 15- 25 rokov, ktorý verí, že všetko sa dá, len treba chcieť.
2. Spolupracuje s nami minimálne 6 mesiacov. Počas tohto obdobia sa minimálne 3 krát zúčastní na diskusných stretnutiach, na ktorých aktívne pracuje s mladými ľuďmi pri príprave prezentácií.
3. Zúčastňuje sa na víkendovkách, teambuildingových stretnutiach ale aj na Európskej konferencii o mládeži v Ríme, v Rige, v Luxemburgu.. a tak

4. Aktívne komunikuje s koordinátorom ambasádorov
5. Pomáha nám so zberom údajov, zdieľa informácie, dotazníky, ktoré pripravujeme (napríklad v školách v meste, cez rôzne organizácie, weby, sociálne siete)
6. Má možnosť zapojiť sa do organizovania aktivít, ktoré pripravujeme (napríklad tvorby rôznych materiálov, prispievať na stránku, starať sa o náš facebook..)

Toto podujatie bolo realizované vďaka programu Erasmus+.

Ing. Zuzana Valenteje
Propagácia projektových aktivít

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.