Luxemburg musí urobiť pokrok vo vývoji antidiskriminačných a právnych predpisov a víz - Zajednolano.sk

Luxemburg musí urobiť pokrok vo vývoji antidiskriminačných a právnych predpisov a víz


Luxemburg-Garden-1024x680

Európske mládežnícke fórum (EYF) vyzvalo Luxembursko v prvý deň ich predsedníctva v Rade Európy k odblokovaniu kľúčových procesov, vďaka ktorým pretrváva diskriminácia, a ktoré znemožňujú plný prístup mládeže k ich právam. Zároveň tiež poďakovalo Lotyšskému predsedníctvu za pozitívne kroky, ktoré vykonalo v oblasti problematiky mládeže.

Európske mládežnícke fórum požaduje od Luxemburska, aby presadenie smernice O rovnakom zaobchádzaní a boji proti diskriminácii bolo jednou z priorít ich predsedníctva a aby bola zdôraznená ochrana proti diskriminácii na základe veku. Táto zásadná smernica je aj po mnohoročnom vyjednávaní neustále blokovaná niektorými členskými štátmi. ale teraz nastal čas ju bezodkladne prijať.

Ďalšou kľúčovou oblasťou pre mládež, ktorej pokrok je stále blokovaný, je sloboda pohybu – právo občanov voľne cestovať v rámci EÚ. Luxemburské predsedníctvo musí presadiť, aby Vízový kódex a Smernica o vízach efektívne zaistili odstránenie bariér, ktorým mladí ľudia čelia v rámci svojich ciest po Európe, vďaka čomu sa budú môcť stať naozajstnými a aktívnymi globálnymi občanmi.

Lotyšské predsedníctvo počas posledných šiestich mesiacov dosiahlo významné úspechy a to najmä v oblasti mládeže. Vznikli Závery Rady Európy o práci s mládežou a o pristúpení k medzisektorovej politickej spolupráci, ktoré by mohli vydláždiť cestu k uznaniu mládežníckej politiky na Európskej a národnej úrovni ako priority, ktoré si plným právom zasluhuje.

Johana Nyman, predsedníčka Európskeho mládežníckeho fóra k tomu dodáva:

“V priebehu lotyšského predsedníctva došlo ku skutočnému pokroku v otázkach mládeže, ale zostáva veľmi veľa práce pre luxemburské predsedníctvo a je potrebné z neho vyťažiť čo najviac. Těšíme se na stretnutie s mladými ľuďmi a na to, že ich zájmy a potreby budú vypočuté a plne zohľadnené v pracovnom rámci Luxemburského predsedníctva. Vyzývame predsedajúci štát, aby sa skutočne zaujímal a pomohol odtabuizovat niektoré zložitejšie procesy, ako je napríklad uvoľnenie vízového režimu a vznik anti-diskriminačnej smernice, a to za účelom skvalitnenia života celej spoločnosti, nie len mladých ľudí.” 

Európske mládežnícke fórum apeluje na luxemburské predsedníctvo, aby nasledovalo jednu zo svojich vlastných vytýčených priorít a učinilo tak občana “srdcom” celého projektu Európskeho spoločenstva, najmä ak príde k tvorbe Záverov Rady Európy o posilnenie mládeže v účasti na demokratickom živote, ktoré by reflektovalo výsledky Štruktúrovaného dialógu, Európskych konferencií mládeže, Európskej správy o mládeži 2015 a Pracovného plánu pre mládež na roky 2015 – 2018. Luxemburské predsedníctvo by malo takisto zabezpečiť vyváženú debatu o začlenení mladých ľudí do spoločnosti a o tzv. radikalizácii mládeže.  EYF preto vyzýva lídrov na národnej a Európskej úrovni na pomoc v boji proti vyčleňovaniu mladých ľudí. Namiesto označovania prameniaceho zo strachu, že predstavujú potencionálnych teroristov, je potrebné hľadať korene príčin extrémizmu, ktoré vedie k násiliu.

EYF uvíta národné a Európske iniciatívy vedúce k začleneniu občanskej výchovy do formálnych študijných osnov s cieľom podporiť mládežnícké organizácie a prácu s mládežou v boji proti následkom chudoby, nezamestnanosti a diskriminácii.

Preložené zo zdroja: http://www.youthforum.org/pressrelease/luxembourg-must-unblock-progress-on-visas-and-anti-discrimination-legislation/

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.