Kysucké Nové Mesto čakajú samé dobré zmeny! - Zajednolano.sk

Kysucké Nové Mesto čakajú samé dobré zmeny!


KNM_4

Na mieste, kde informácie idú ruka v ruke s múdrosťou, v krásnej Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, sme sa 10. – 11. októbra stretli s partiou mladých ľudí, ktorí sa opäť činili. Žiaci zo ZŠ na Nábrežnej ulici a študenti Gymnázia, Strednej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy ukázali, že im na svojom meste záleží, že vedia o jeho pozitívach i nedostatkoch. No najmä – že majú chuť a záujem veľa vecí zmeniť k lepšiemu.

Svoje nápady a konkrétne riešenia potom diskutovali s dospelými, ktorí im s realizovaním ich projektov vrelo prisľúbili pomoc. O to, aby energia, nahromadená na stretnutí pokračovala a nestratilo sa ich nadšenie, sa naďalej postará Lukáš Hrošovský z organizácie SYTEV, ktorý sa už dlhodobo venuje práci s mládežou a zručnosti nadobudnuté v zahraničí teraz veľmi rád zúročí na pôde rodného mesta.

Naše pozvanie do diskusie s mladými prijali: pán primátor Kysuckého Nového Mesta Ján Hartel, pani Dušana Šinalová, riaditeľka Mestskej knižnice, pán Vavrín Randa, poslanec Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ), pán Ladislav Vendrinský z Referátu školstva a školského úradu Mestského úradu, pán Ondrej Holienčík, predseda Komisie školstva a mládeže, pán Ivan Poláček, poslanec MsZ a pán Matej Fabšík, poslanec MsZ v Kysuckom Novom Meste.

Na stretnutí však nešlo len o hľadanie nových riešení v meste. Našim cieľom bolo odovzdať týmto mladým ľuďom informácie o tom, akým spôsobom môžu meniť svoje okolie, ovplyvňovať dianie v meste a byť súčasťou verejného života. Tým, že sme vytvorili podmienky pre ich dialóg s „dôležitými dospelými“ z ich mesta, dnes vedia, že ak vyvinú vlastnú iniciatívu, vždy nájdu niekoho, kto ich vypočuje, ich názor bude preňho zaujímavý a dôležitý a pomôže im s realizáciou do tej miery, ako to bude v jeho silách.

Mladí ukázali, že im záleží nielen na naplnení svojich potrieb, ale i na tom, aby žili v čistom a bezpečnom meste, aby nielen oni, ale i ostatní obyvatelia mali kde zmysluplne tráviť voľný čas. Tešia sa, že ak sa niektoré z ich nápadov podarí zrealizovať, Kysucké Nové mesto bude navštevovanejšie, bude mať ponúknuť niečo iné, ako ostatné mestá a stane sa pre ne inšpiráciou.

A čo ich teda zaujalo? Čo sú tie konkrétne nápady a výzvy, ktoré vidia v Kysuckom Novom Meste jeho mladí obyvatelia?

1. Bunkre v zabudnutí: okolo mesta je niekoľko betónových stavieb z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sa dvaja mladí muži rozhodli zachrániť a ako súčasť histórie mesta sprístupniť jeho obyvateľom – stavby vyčistiť a poprepájať funkčnými turistickými chodníkmi. Táto téma sa u dospelých stretla s veľkým záujmom, niektorí o týchto stavbách vôbec nevedeli. Mladí ľudia dostali kontakty na kompetentných, dospelí im vysvetlili, čo približne ich s realizáciou tohto projektu čaká a tešia sa na ďalšie aktivity.

2. Cyklochodníky: dvaja aktívni bikeri spomedzi našich mladých účastníkov veľmi autenticky prejavili záujem o vybudovanie kvalitných cyklotrás, vyznačenie cyklotrás aj na mestských komunikáciách, kde sa stretávajú s rozpormi medzi chodcami, vodičmi a cyklistami. A takto jednoducho, len s farebným značením na už postavených chodníkoch a cestách sa tomu dá do budúcnosti predísť. Aj táto téma dospelých veľmi oslovila. Pán primátor vysvetlil mladým ľuďom, s akými problémami sa stretávajú pri pozemkovom vysporiadaní, so stavebnými povoleniami a administratívou, ale tiež ich potešil – na príprave cyklotrás sa aktívne pracuje, nielen v okolí KNM, ale i v spájaní okolitých miest. Pán poslanec Fabšík, sám aktívny cyklista, prisľúbil bikerom pomoc pri vystavaní nových prekážok a vyhľadaním priestoru, kde by nedochádzalo k ich ničeniu – či už vandalmi alebo z dôvodu výrubových a iných prác v okolí.

3. Ako motivovať ľudí k úcte k prostrediu? Áno, aj toto vnímajú mladí ľudia ako problém, ktorý chcú riešiť. Ich návrhom bolo zorganizovať akcie väčšieho charakteru, zamerané na čistenie prostredia mesta. Oni sami by sa snažili zapojiť čo najviac žiakov a študentov škôl. Aj v tomto vyjadrili dospelí veľkú ochotu pomôcť a zároveň potešenie, že práve od mladých ľudí vychádza táto iniciatíva.

4. Aktívni bezdomovci: ľudí bez domova vnímajú mladí ľudia ako ľudí, ktorí sa dostali do neriešiteľnej situácie, často nie vlastnou vinou a radi by im pomohli. Nielen však zo sociálneho hľadiska vidia tento problém, no aj ako príťaž pre mesto a celkovo, príťaž pre obyvateľov, keď ich bezprístrešní ľudia pod vplyvom alkoholu často obťažujú. Radi by ich zapojili do aktivít v meste, napríklad do upratovania priestorov, za ktoré by potom dostali nepeňažnú odmenu – napríklad jedlo, oblečenie. Dospelí sa k tejto téme postavili citlivo, uvedomujú si tento problém, nie vždy ho vedia riešiť, no budú s tým pracovať – napríklad rozvíjať aj navrhnutú oblasť „streetworku“, teda aktívnej terénnej práce, zabezpečeovanej odborníkmi zo sociálnej oblasti.

5. Klub pre mladých s dobrovoľníkmi:
mladí ľudia potrebujú priestor, kde sa môžu stretnúť „len tak“. Niekde si posedieť, porozprávať sa, prísť na to, čo by chceli spoločne robiť, čo ich baví. Nepotrebujú k tomu alkohol, preto nechcú sedieť v podnikoch a radi by mali priestor mimo úradov a škôl, kde by sa cítili neformálne. Dospelí sa v diskusii vyjadrili, že nájsť tento priestor nebude problém, v dohľadnej dobe sa môžu s mladými na niečo konkrétne pozrieť: napr. priestor v detských jasliach, Dome služieb, Kultúrnom dome, prípadne vyradené výmenníkové stanice na rozvod tepla. Rozhodne prejavili záujem sa aj do tejto aktivity zapojiť, pretože chápu správne, že mladí ľudia sa chcú popri tom venovať zmysluplným činnostiam, na ktoré momentálne nemajú podmienky a priestor. Hoci v meste funguje Centrum voľného času a Pastoračné centrum Sv. Jakuba, predsa by boli radi za vlastný priestor, klubovňu, s jedným, či viacerými pracovníkmi, ktorí by dohliadali na dodržiavanie pravidiel a bezpečnosti.

Pozn.: opäť sa potvrdilo, že táto potreba je naliehavá. Vynára sa v každom meste, kde vedieme tieto stretnutia a vychádza aj z prieskumov iných organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou.

6. Mestský mládežnícky parlament: Lukáš Hrošovský zo SYTEVu už dávnejšie vyjadril potrebu parlament mladých v meste založiť, no vtedy nemal kontakt na mladých ľudí, ktorí by do toho išli s ním. Preto využil príležitosť a túto myšlienku predniesol pred účastníkmi, ktorí hneď súhlasili. Súhlasili aj dospelí, ktorí takúto aktivitu a hlas mladých ľudí v meste veľmi vítajú a dlhší čas očakávajú. Pán Holienčík ponúkol dvom zástupcom MMP miesto v Komisii pre mládež a školstvo, pán primátor ich pozval na zasadnutia Mestského zastupiteľstva a vyjadril očakávanie, že MMP bude naozajstným hlasom, ktorý bude tlmočiť potreby mladých v meste kompetentným a zároveň aktívnym poradným orgánom dospelých. A že aj ostatné nápady, ktoré na stretnutí odzneli, už bude zastrešovať parlament, to tak akosi automaticky predpokladal. Páni poslanci sa stretnú s Lukášom a prejdú si spolu aj určité formálne záležitosti, súvisiace so založením parlamentu.

O ďalšom dianí v Kysuckom Novom Meste sa budeme informovať u Lukáša.

 

Mgr. Lucia Macaláková, ZIPCeM, e-mail: lucia@zipcem.sk

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.