Konferencia "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"- termín uzávierky už túto nedeľu! - Zajednolano.sk

Konferencia “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”- termín uzávierky už túto nedeľu!


NEETS konfera

Konferencia “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

Termín: 13. 4. – 16. 4. 2016

Uzávierka prihlášok  – 10.1.2016

Konferencia „On track“ je súčasťou dlhodobého strategického prístupu k mladým ľudom, ktorí sú vyčlenení zo systému, snahy ich opätovne začleniť a zvýšiť tak ich prístup k možnostiam.

Ide o 2,5 dňovú medzisektorovú konferenciu. Je zameraná na mladých ľudí v NEET situácii (not in education, employment or training). Cieľom je šíriť príklady dobrej praxe s dôrazom na podporu spolupráce medzi pracovníkmi s mládežou a ďalšími sektormi ako je formálne vzdelávanie, sociálna práca a biznis sektor a pod.

Ciele aktivity

Cieľom konferencie je zdôrazniť význam spolupráce medzi profesionálmi z rozličných sektorov v zmysle vytvorenia lepších príležitostí pre mladých ľudí v NEET situácii.

Špecifické ciele sú:

 •    Šíriť a využívať výsledky štúdie „SALTO Inclusion study“ zameranej na mladých ľudí v NEET situácii.
 •     Zdieľať rozličné spôsoby spolupráce a metódy intervencie
 •     Spoznať rozličné reality a príklady dobrej praxe
 •     Podporiť rozvoj projektov založených na medzi sektorových partnerstvách
 •     Spoznať možnosti programu Erasmus+: Mládež v Akcií

Pracovný jazyk  – anglický

 

Cieľová skupina

 •     Pracovníci s mládežou (najmä so skúsenosťami s prácou s mladými ľuďmi v NEET situáciách)
 •     Sociálni pracovníci
 •     Učitelia, vychovávatelia (najmä so skúsenosťami s prácou s mladými ľuďmi v NEET situáciách)
 •     Vedci, výskumníci a akademici so zameraním na NEET
 •     Miestni politici, zástupcovia samospráv a osoby zodpovedné za rozhodovacie procesy v sociálnej oblasti
 •     Zamestnávatelia, osoby pôsobiace v odbornom vzdelávaní, zamestnávateľské agentúry, pracovné centrá, kluby a pod.

Počet účastníkov  – 50  z celej EÚ

Náklady spojené s účasťou na školení

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+: Mládež v akcii. Účastnícky poplatok pre slovenských účastníkov je 10 €  a cestovné na miesto konania aktivity si účastníci hradia na vlastné náklady.

 

Kontaktná osoba:

Alena Tomanová

alena.tomanova@iuventa.sk

02/592 96 320, 0908 678 814

viac na www.iuventa.sk

 

 

 

 

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.