Galanta je pripravená na nové projekty! - Zajednolano.sk

Galanta je pripravená na nové projekty!


IMG_0264

/Diskusné stretnutie „Vyjadri sa!, 10. – 11. októbra 2018,
Malá zasadačka Mestského úradu v Galante/

Babie leto v Galante, okrem krásnych dní, prinieslo aj dynamické stretnutie a diskusiu medzi mladými ľuďmi a zástupcami Mesta. V malej zasadačke Mestského úradu sa 10. – 11. októbra 2018 stretli žiaci zo ZŠ na sídlisku SNP, ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ M.R.Štefánika a zo ZŠ Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským. Zo stredných škôl v meste malo zastúpenie Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským.

Opäť sa nám v jednej miestnosti stretla partia šikovných mladých ľudí, s ktorými bola radosť pracovať. Energia, ktorá rástla priamo úmerne s množstvom ich nápadov, sa v diskusii prejavila ako slušný základ pre ďalšie spoločné stretnutia a aktivity.

Bez „dôležitých dospelých“, teda tvorcov politík – aj tej mládežníckej – by to však nemalo ten správny náboj. Diskusie sa zúčastnili títo hostia: pán primátor, Peter Paška, pán Peter Kolek, poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ), pán László Biró, poslanec MsZ, pán Augustín Popluhár a pán Štefan Marczibányi, kandidáti na poslancov MsZ v komunálnych voľbách 2018, pani Lívia Gešková, vedúca Oddelenia spoločenských služieb, pán Juraj Bottka, metodik Školského úradu v Galante a pán Ferenc Juhoš, prednosta Okresného úradu v Galante.
Cieľom stretnutia bolo dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do rozhodovania o veciach verejných. Práve na to bola zameraná diskusia v druhý deň stretnutia. Mladí z Galanty tu prezentovali štyri dôležité návrhy projektov, ktoré by podľa nich spravili z Galanty lepšie mesto pre mladých. Zástupcovia z radov tvorcov politík veľmi ocenili jasne štruktúrované a formulované požiadavky mladých ľudí, no najmä ich motiváciu, ochotu a nadšenie vôbec sa do niečoho tak zodpovedného, ako sú malé projekty, pustiť.

Výstupy zo stretnutia sú výsledkom návrhov mladých ľudí doplnené o pripomienky a vyjadrenia tvorcov politík:

1. Mládežnícky parlament mesta Galanta: aby mal mladých ľudí v meste kto zastupovať, byť ich hlasom. Prvý a najdôležitejší z návrhov bol založiť mládežnícky parlament, ktorý by mal určitú štruktúru a spôsob fungovania. Najdôležitejšou požiadavkou od mladých bol rešpekt voči ich názorom zo strany dospelých. Prítomní dospelí tento návrh ocenili a vyslovili mu podporu. Vyzvali mladých ľudí k iniciatíve a pán Kolek, ako následne aj ďalší prítomní vyjadrili najmä obavy z toho, že si mladí nebudú hľadať pokračovateľov a po nejakom čase opäť mladý parlament zanikne, tak, ako sa to stalo už aj v minulosti. Pán Paška na konci stretnutia navrhol, aby sa z prítomných účastníkov stal akýsi zakladací výbor mladého parlamentu a postupne sa vyformoval podľa požiadaviek. Následne môžu dostať mladí ľudia k dispozícii vlastný priestor, ktorý bol už v minulosti podobne využívaný a nachádza sa v suteréne Mestského kultúrneho strediska v Galante.

2. Free Teenage Zone – klubovňa pre mladých: je to priestor, kde by sa mladí ľudia z mesta mohli stretávať a tráviť tam spolu voľný čas, či už pri hrách, alebo priamo pri príprave projektov vo svojom meste. Hoci niektorí z dospelých považovali realizáciu tohto návrhu za komplikovanú, iní mu vyjadrili podporu a prepojili jeho činnosť s mládežníckym parlamentom. Vyslovili však niekoľko požiadaviek, ktoré ešte bude potrebné prediskutovať, a to je napríklad dozor pri aktivitách v klubovni, starostlivosť o tento priestor a ďalšie viac – menej praktické záležitosti. Návrh je však považovaný za realizovateľný a určite sa mu budú ďalej venovať.

3. Od nás pre vás: festival kultúrnych a športových skupín a klubov v meste. Ide vlastne o prezentáciu existujúcich kultúrnych alebo športových klubov, krúžkov, ale najmä o to, aby dostali šancu tie menej známe skupiny, o ktorých v meste možno nikto nevie. Jedno, prípadne dvojdňové podujatie by malo byť organizované hlavne mladými ľuďmi, ktorí majú kontakty na rôzne akčné skupiny.
Dospelí opäť vyjadrili tomuto nápadu podporu, pani Gešková prisľúbila, že Oddelenie spoločenských služieb sa s nimi spojí a zorganizujú ako športový, tak kultúrny festival, ktoré boli v pláne už v minulosti, no kvôli nedostatočným personálnym kapacitám sa to nepodarilo. Pán Popluhár odporučil zorganizovať podujatie vtedy, keď sa deti v meste budú rozhodovať, čomu sa chcú ďalej venovať, napríklad v rámci krúžkov, alebo záujmových klubov v meste a podujatie spojiť s príjemným neformálnym posedením. Deti a mladí ľudia si takto budú môcť podľa svojho rozhodnutia vybrať, čomu by sa chceli venovať, čo ich skutočne zaujme. Pán Biró by takéto podujatie privítal aj dvakrát do roka.

4. Tracková trať: vybudovanie terénnej trate pre bikerov je najmä športový a voľnočasový projekt, pre vybranú skupinu ľudí. Ako však autori tohto návrhu prezentovali, skupina ľudí, ktorí sa tomuto adrenalínovému športu venuje, stále rastie a chýba im priestor. Vybudovaním takejto trate sa podľa ich slov mesto, okrem iného, zviditeľní, bude príkladom pre okolité mestá a obce. Matúš, jeden z autorov návrhu, dokonca ponúkol dospelým, že do realizácie zainteresuje aj sponzorov, ktorí by mohli dodať materiál a vykonať niektoré z potrebných prác.
Pán Kolek reagoval, že podobná požiadavka už v meste bola, ale dosiaľ nič podobné nevzniklo a keďže skupina, ktorá sa o trať zaujíma, rastie, mesto sa tomu bude venovať. Pán Paška sa vyjadril v podobnom duchu, šlo by o trať pre bikerov, nie motocross a túto tému určite otvoria v ďalšej diskusii aj v rámci Mestského zastupiteľstva.

Záleží nám na tom, aby sa v mestách reálne niečo dialo, aj keď sa diskusné stretnutie skončí. Preto sme veľmi radi, že došlo aj ku konkrétnym návrhom:
1. Ďalšie spoločné stretnutie sa, po dohode oboch skupín, uskutoční 26.10. 2018 o 15.00 v malej zasadačke mestského úradu v Galante, za prítomnosti pána primátora, prítomných poslancov a pracovníkov úradu podľa ich možností a rovnako mladých ľudí.
2. Pani Lívia Gešková s pánom Jurajom Bottkom pozvali mladých ľudí k spolupráci na ďalších aktivitách: dobrovoľnícka pomoc pri organizácii Vianočných trhoch, kde by mohli pripraviť aktivity pre malé deti a na druhý deň si môžu zorganizovať aktivity pre mládež podľa svojho uváženia.
3. Kedykoľvek budú mladí ľudia potrebovať s niečím pomôcť, môžu kontaktovať pani Geškovú a pána Bottku na 2. poschodí Mestského úradu, na Oddelení pre spoločenské služby, č. dverí 30.
4. V prípade, že sa realizácia aktivít pohne ďalej, pani Gešková navrhla možnosť založenia občianskeho združenia. Takto bude jednoduchšie aktivity zastrešovať a tiež získavať prostriedky aj inak, ako z mestského rozpočtu.

Aj Združenie Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM) ponúka mladým ľuďom, ale aj tvorcom politík pomocnú ruku pri ďalších krokoch. Nielen z vlastných odborných kapacít, ale aj odporučením príkladov dobrej praxe, ktoré na Slovensku vznikli aj vďaka projektu Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku a jeho aktivitám.

A aby sme vedeli, ako sa situácia v Galante vyvíja, našli sme si medzi mladými spojky. Niekoľko šikovných mladých, ktorým môžeme občas napísať, a vyzvedať, čo je v meste nové. A lepšie. Aspoň z ich pohľadu – pretože práve ten nás, a nielen v rámci projektu, veľmi zaujíma.

Ďakujeme za podporu a pomoc pri organizácii stretnutia Mestu Galanta, najmä za poskytnutie priestorov a ústretovú komunikáciu.

Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Macaláková
Koordinátorka projektových aktivít ZIPCeM
E-mail: lucia@zipcem.sk
Tel: +421 911 183 383

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.