Európska Konferencia mládeže v Rige - Zajednolano.sk

Európska Konferencia mládeže v Rige


EU-Youth-Conference-Riga

Riga, 23.- 26. marca 2015
V rámci Európskej konferencie mládeže sa stretli mládežnícky zástupcovia spoločne s reprezentantmi členských štátov, aby uvažovali o riešeniach, ako posilniť účasť mladých ľudí v politických procesoch. Závery z konferencie nám priniesla naša podpredsedníčka ZIPCeM pre medzinárodné vzťahy Tatiana Petríkovičová a ambasádor projektu Za jedno lano Ondrej Škvarenina.

Spoločné odporúčania pre: „Posilnenie postavenia mladých ľudí v politike“.

Vytvárať kultúru participácie v školách
1. Členské štáty by mali predstaviť a podporiť štruktúru práce vo vzdelávacích inštitúciách, ako napríklad študentské rady alebo iné študentské iniciatívy, ktoré umožnia a zabezpečia zapájanie sa študentov do rozhodovacích procesoch v školskom systéme. Iné formy občianskeho zapojenia, ako napríklad dobrovoľníctvo, by mali byť taktiež uznané vzdelávacími inštitútmi s cieľom podporiť kultúru participácie
2. Členské štáty by mali viacej podporiť alebo zahŕňať občiansku náuku v učebných osnovách na všetkých úrovniach formálneho vzdelania prinášajúc miestnu, národnú a európsku perspektívu. Poskytovatelia formálneho vzdelania musia zahrnúť neformálne metódy vzdelávania na podporu kritického myslenia a umožniť mladých ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev vo vytváraní postojov a hodnôt pre aktívnu participáciu v spoločnosti. Poskytovatelia formálneho vzdelania musia začleniť neformálne metódy vzdelávania , aby podporili kritické myslenie a umožnili mladým ľuďom zo všetkých sociálnych vrstiev formovať svoje postoje a hodnoty pre aktívnu participáciu v spoločnosti.

Zahŕňať mladých ľudí v politických rozhodovacích procesoch
1. S cieľom pokročiť v zapájaní mladých ľudí do demokratického života, členské štáty a lokálne orgány by mali implementovať sú vyzvané k implementácii pilotných programov začínajúcich na miestnej úrovni, kde volebné právo je prisúdené už 16 ročným, sprevádzaných vhodnými prípravami zahŕňajúcimi kvalitnú občiansku náuku.
2. Skrz implementáciu transparentných, udržateľných a kooperatívnych štruktúr a poskytovanie finančnej pomoci, orgány na miestnej, regionálnej a národnej úrovni by mali zabezpečiť plnú participáciu mládežníckych mimovládnych organizácií v rozhodovacích procesoch ovplyvňujúcich mladých ľudí.

Podporovať zapájanie sa tvorcov politík s mladými ľuďmi
1. Európska komisia a členské štáty by mali zaviesť osnovy k zaangažovaniu tvorcov politík, ktoré ich ovplyvňujú a to pomocou participácie v rozhodovacích procesoch.
2. Tvorcovia politík na všetkých úrovniach by mali pokračovať v uskutočňovaní kultúry otvorenej politickej komunikácie používajúc kombináciu mládeži zrozumiteľných postupov, ktoré povedú k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti rozhodovacích procesov.
Zdôrazniť úlohu práce s mládežou pri posilnení postavenia všetkých mladých ľudí v politike
1. Dôležitá úloha práce s mládežou pri výchove k politickej participácii, založenej na hodnotách rozmanitosti, ľudských právach, demokracie a kritickom myslení by mala byť posilnená a sociálne a politicky uznaná Európskom komisiou a členskými štátmi. Preto, práci s mládežou by mali byť na tento účel poskytnuté potrebné zdroje, podporné mechanizmy a mala by byť formálne uznaná.
2. Európske inštitúcie a členské štáty sú povzbudzované k vytváraniu medzisektorových iniciatív a dlhotrvajúcich partnerstiev na všetkých úrovniach s pracovníkmi s mládežou a mimovládnymi organizáciami, s cieľom odovzdávať znalosti a rozvíjať kompetencie k politickej participácii mladých, a to hlavne tých s nedostatkom príležitostí.
Vytváranie mládeži zrozumiteľných nástrojov pre politickú participáciu
1. Pre zabezpečenie prístupu mladých ľudí k informáciám a príležitostiam politickej participácie prostredníctvom online nástrojov by mali členské štáty zabezpečiť, aby učitelia a iní profesionálni pracovníci s mládežou boli v používaní týchto nástrojov vzdelávaní.
2. Súkromné a verejné organizácie by mali zahrnúť mladých ľudí v do procesov tvorby, implementácie a monitorovania online nástrojov pre politickú participáciu. S cieľom zabezpečiť uznanie participácie mladých ľudí a udržania ich účasti na politických procesoch, online nástroje by mali byť dopĺňané offline metódami a zahŕňať fázu monitorovania, počas ktorej budú tvorcovia politík reflektovať na to, ako boli príspevky mládeže zohľadnené.
Vytváranie miestnej a priamej demokracie
1. Členské štáty a mládežnícke organizácie by mali uznať a lepšie uplatniť alternatívne formy politickej participácie, napr. umenie, športy, sledujúc obohatenie diskusie a rozhodovacích procesov.
2. Členské štáty, miestne a regionálne orgány by mali podporiť vytváranie a posilňovanie lokálnych a regionálnych rád mládeže, či iných ekvivalentných mládežníckych platforiem, ktoré by mali byť otvorené, inkluzívne a udržateľné tak, aby umožnili mladým zo všetkých sociálnych vrstiev zapájať sa do rozhodovacích procesov v súlade s doplnenou Európskou Chartou participácie mladých ľudí v miestnom a regionálnom živote

Zvyšovanie efektívneho spolupôsobenia a spolupráce medzi rôznymi aktérmi
1. Za účelom zapojiť mladých ľudí do politických procesov a umožniť jednoduchú a udržateľnú spoluprácu medzi všetkými relevantnými aktérmi, inštitúcie Európskej únie a členské štáty by mali vytvoriť a podporiť koordinovanú medzisektorovú komunikáciu na všetkých úrovniach.
2. Európska komisia by mala progresívnej implementácii hodnotení ako všetky európske politiky ovplyvnili mládež. Vyzývame EK, aby pripravila mladým ľuďom pôdu k vyhodnoteniu dopadu EU politík ako takých. Toto by malo zahŕňať všetkých podstatných aktérov, ktorí zabezpečia udržateľnosť a efektivitu politík, ovplyvňujúcich životy mladých ľudí, čím sa zvýši atraktivita politickej participácie mladých ľudí.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.