Ako vidia politiku mládeže v Piešťanoch jej tvorcovia? - Zajednolano.sk

Ako vidia politiku mládeže v Piešťanoch jej tvorcovia?


PN_2

Stretnutie sa uskutočnilo 8. marca, na základe poverenia primátora mesta. Stretnutie – workshop zorganizovala vedúca oddelenia sociálnych a školských služieb spolu s ďalšími piatimi pracovníčkami zodpovednými podľa referátu za školstvo, kultúru, šport a sociálne veci a s vedúcou zariadenia sociálnych služieb DOMUM.

Workshop prebiehal podľa základných cieľov workshopov a bol rozčlenený do informatívneho bloku a bloku zameraného na inovácie.

V prvej časti sme získali informácie o aktivitách mesta vo vzťahu k deťom a mládeži.
Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež zabezpečuje mesto najmä prostredníctvom dvoch základných umeleckých škôl a dvoch centier voľného času, ktoré predkladajú návrh rozpočtu na základe zámerov /plánov svojich aktivít. Problémom je, ak sú centrá umiestnené v prenajatých priestoroch, čím sa zvyšujú náklady na ich prevádzku. Okrem kmeňových zamestnancov pracujú pre centrá aj ďalší pracovníci na dohodu o vykonaní práce. Problémom je aj financovanie zo štátu, v centrách sú financované aktivity pre deti od 5-do 15 rokov s trvalým i z ďalších obcí pobytom v Piešťanoch. Centrá navštevujú aj deti z viacerých obcí v okolí , avšak obce dostávajú finančné prostriedky na túto činnosť nie v účelovej forme viazanosti a veľmi často idú na iné aktivity ako voľnočasové aktivity detí a mládeže. Žiaľ, ani rodičia nevedia, že možnosť financovanie neformálneho vzdelávania ide cez obecný rozpočet.
Okrem toho neformálne vzdelávanie zabezpečujú občianske združenia, kultúrne organizácie (klaster Rezort Piešťany, Mestská knižnica, Elektráreň), komunitné centrum ŽIVEL.
Výber z ponuky je pomerne široký, ale nie formalizovaný smerom k mladým.
Financovanie dopĺňajú rôzne formy sponzoringu, dotácie a granty z verejného , súktromného a MVO sektora.

Sociálna oblasť sa opiera najmä o dobrovoľníctvo. V meste funguje materské centrum Úsmev (5 dní do týždňa), ďalej Jezuitské centrum (raz do týždňa).
Mesto sa snaží podporovať finančne zmysluplné aktivity, ale pracovníci sa nazdá vajú, že je potrebné zabezpečiť stabilitu, ak ide napr. o aktivačné práce, ktoré sú hradené z národného projektu MPSV a R SR, sú financované len 6 mesiacov a potom je problém s udržateľnosťou, pretože chýbajú mzdové prostriedky.

Mesto si je vedomé, že je charakteristické starnúcou populáciou, napriek tomu sa snaží vytvárať priestor pre mladých ľudí.
Má vytvorený mechanizmus participatívneho rozpočtu.Už tretí rok sa prerozdeľuje cca 20000.- Eurna rôzne aktivity. Podľa poslaneckej skladby sa podporuje to, čo sa vykonáva pre mladých ľudí. Toto je vážnym problémom, pretože zloženie poslaneckého portfólia podľa vekovej skladby ovplyvňuje smerovanie financií.
Našťastie trend je pozitívny, mladí ľudia sú zastúpení v rôznych komisiách mesta, a tak sa v zastupiteľstve môžu vyjadrovať v prospech svojich záujmov a potrieb.

Čo sa týka participácie mladých ľudí na spravovaní ich záujmov v školskej oblasti sú na školách školské parlamenty.
Mládežnícky parlament na území mesta sa zmenil na občianske združenie .Uchádza sa o dotačné schémy na jednotlivé aktivity.

Komunikácia s občanmi v meste je zabezpečovaná online na webstránke mesta ako forma ankiet na rôzne témy pod odklikom – “odkaz pre primátora”.
Okrem toho má primátor raz mesačne tzv. deň otvorených dverí určený pre všetkých občanov.

Mesto vypracovalo za obdobie posledných 10-15 rokov viacero koncepčných materiálov. Zaujímavým je dokument Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/Váhom do roku 2020, ktoré vypracovala M.E.S.A 10, mládež je spomínaná v kontexte znižovania .
Cenrtrá voľného času si vypracovali SWOT analýzu a medzi príležitosťami uvádzajú právnu úpravu financovania CVČ a možnosti dané zákonom o podpore práce s mládežou
Nemožno však konštatovať, že by bola na úrovni mesta explicitne vytvorená politika mládeže.
Ani nie sú vytvorené koncepčné, strategické dokumenty o mládeži .
Spolupráca so školami v meste existuje najmä na úrovni materských a základných škôl, ako aj stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti Trnavského VÚC. Na území mesta sú aj vyššie odborné školy, ktoré sú dôležitým prvkom na ´vylepšenie´ demografického stavu obyvateľstva.
Treba dodať, že komunitné plány rozvoja v Trnavskom kraji má vypracovaných asi len tretina obcí/miest v Trnavskom samosprávnom kraji.
V samosprávnych útvaroch nie je osoba, ktorá by bola poverená , resp. zodpovedná za problematiku mládeže, ani za komunikáciu s mládežníckymi organizáciami.

V bloku inovácií alebo zabezpečenia kvalitnej a rešpektovanej komunikácie s mladými ľuďmi, možno konštatovať, že jestvuje spolupráca so školami, ale nie je zabezpečený komplexný dialóg so zástupcami mladých ľudí..
Na otázku, či všetky aktivity, ktoré sa robia v prospech mladých ľudí, sa očakáva aj ich názor, resp. či sa s nimi rôzne rozvojové zámery prerokúvajú, sme zaznamenali len to, že existuje zastúpenie mladých v niektorých komisiách mestského zastupiteľstva, ale okrúhle stoly, pravidelný a formalizovaný kontakt s mládežníckym parlaentom, či žiackymi parlamentmi nie je, ten zostáva na úrovni školského prostredia.

V rámci komunikačnej stratégie by ocenili účastníčky workshopu rozšíriť používanie sociálnych sietí a zabezpečiť frekventovanejší kontakt s mladými na úrovni mesta.

Záver:
Komunikačná stratégia s mladými v meste nie je vypracovaná.

Administratívna zaťaženosť pracovníkov verejnej správy na úrovni mesta a minimálne personálne kapacity úradu neumožňujú vykonávať komplexne prácu s mládežou, aj keď všetky účastníčky workshopu ju považujú za dôležitú.
Majú možnosť v rámci svojej pôsobnosti sa vzdelávať (zakotvené v pracovnej zmluve), ale uvítali by aj možnosť získania a prehĺbenia a osvojenia si participatívnych metód práce s mládežou.

Účastníčky workshopu by veľmi ocenili možnosť vytvoriť systemizované miesto pracovníka, ktorý by plnil prierezové funkcie koordinácie práce s mládežou.
Uvítali by možnosť vytvoriť a zúčastniť sa projektu, ktoý by umožnil pilotne vypracovať koncepčné materiály o práci s mládežou.
Súčasne však konštatovali, že každý štátny strategický, či koncepčný materiál vyžaduje finančné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou týchto dokumentov a v rozpočtoch samospráv na ich implementáciu nie sú financie.

Záverom bolo dohodnuté, že materiály, ktoré sa týkajú práce s mládežou im zašleme elektronicky.

Pridať komentár
Projekt je podporený z programu Erasmus+ a Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.